Menu
Město Domažlice
Domažlice

45. schůze ze dne 17.3.2008

-

U S N E S E N Í
 
ze 45. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 17. 3. 2008


Rada města v Domažlicích:

2162 - pověřuje pana Bc. Lukáše Minaříka, DiS., pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastupováním města Domažlice při jednáních týkajících se p. Karla Pecky, t.č. dlouhodobě umístěného v Psychiatrické léčebně v Dobřanech a v ostatních případech, kdy soud rozhodne svým usnesením, že opatrovníkem bude město Domažlice     (OSVZ)

2163 - bere na vědomí znění dokumentu Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008-2011 včetně jeho nedílné součásti Zásobníku projektů a doporučuje zastupitelstvu města Domažlice jeho schválení     (OSVZ)

2164 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nemovitosti – stavební parcely č. 671, k. ú. Domažlice dle upraveného návrhu včetně smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že doporučuje stanovit minimální kupní cenu na částku 400.000,- Kč     (OSM)

2165 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o opětovném zveřejnění záměrů města nakládat s nemovitým majetkem u záležitostí, ve kterých nebylo rozhodnuto     (OSM)

2166 - souhlasí se záměrem přístavby rodinného domu č.p. 405 na pozemku st. č. 1470 v Pelnářově ul., Domažlice spočívajícím v rozšíření rodinného domu do vzdálenosti 80 cm od vlastnické hranice s pozemkem č. st. 1471 ve vlastnictví Města Domažlice, dle předložené části projektové dokumentace a Požárně bezpečnostního řešení, tedy za předpokladu, že ve východní stěně přístavby nebudou okna     (OSM)

2167 – a) doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.2423/16 o výměře 76 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví pana Václava Váchala dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.2423/18 o výměře 173 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví manželům Anně a Václavu Pelnářovým dle předloženého návrhu     (OSM)

2168 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemkové parcely č. 2543/9 a parcely ve zjednodušené evidenci č. 2575/2, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice, a to formou výkupu těchto pozemků za cenu dle znaleckého posudku    (OSM)

2169 – a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkové parcely č.4847/2 – nově označené č. 4847/5 o výměře 7 m2 a 4847/6 o výměře 15 m2 k.ú. Domažlice
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemkové parcely č.644/1 o výměře 10 m2 k.ú. Domažlice     (OSM)

2170 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Okresní hospodářskou komorou Domažlice se sídlem náměstí Míru 40 dne 2.12.2005 ve znění dodatku č.1 na pronájem nebytových prostor v domě čp.40 na st.p.č.187/1 k.ú. Domažlice na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2171 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené s JUDr. Janem Gallivodou – advokátem, se sídlem Nerudova 5, Plzeň dne 4.6.2001 ve znění dodatku č.1-7 na pronájem nebytových prostor v domě čp.40 na st.p.č. 187/1 k.ú. Domažlice na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2172 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené s Českým svazem ochránců přírody 22/07 – základní organizace se sídlem Libosváry 19 dne 30.9.2005 ve znění dodatku č.1 a 2 na pronájem nebytových prostor v domě čp.40 na st.p.č.187/1 k.ú. Domažlice na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2173 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Josefem Sladkým, podnikajícím pod jménem Josef Sladký a spol., dne 1.2.2005 ve znění dodatku č.1 na pronájem nebytových prostor v domě čp.40 na st.p.č.187/1 k.ú. Domažlice na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

2174 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené s GE MONEY BANK, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1A, Praha dne 24.5.2000 ve znění dodatku č.1,2,3 na pronájem prostor v domě čp.40 na st.p.č.187/1 k.ú. Domažlice na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2175 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené s Tomášem Strejcem – obchodní činnost, dne 28.4.2000 ve znění dodatku č.1,2,3 na pronájem nebytových prostor v domě čp.40 na st.p.č.187/1 k.ú. Domažlice na náměstí Míru, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2176 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Vladislavou Strádalovou dne 1.3.2001 ve znění dodatku č.1 na pronájem části nebytových prostor nemovitosti čp.1, Branská ul., Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

2177 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s., Stachy 206 dne 25.5.2001 ve znění dodatku č.1 na pronájem části nebytových prostor nemovitosti čp.1, Branská ul., Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

2178 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Marií Maňasovou dne 19.5.1997 ve znění dodatku č.1 na pronájem části nebytových prostor nemovitosti východní brány na st.p.č.195, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2179 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Havlovice dne 22.5.2001 ve znění dodatku č.1 a 2 na pronájem budovy kuželníku na st.p.č.123 k.ú. Havlovice u Domažlic dle předloženého návrhu     (OSM)

2180 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené se společností LaZeNa spol. s r.o., Chodské náměstí 96, Domažlice dne 26.8.1998 ve znění dodatku č.1 na pronájem části nebytových prostor budovy čp.96, Chodské náměstí, Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

2181 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum Domažlice dne 20.6.2007 ve znění dodatku č.1 na pronájem budovy zahradního domku při MŠ II v Poděbradově ul. Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2182 - schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě uzavřené s Naděždou Makarovičovou dne 3.2.2000 ve znění dodatku č.1 na pronájem části nebytových prostor objektu č.7 na st.p.č.1191/17 v areálu bývalých kasáren, Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2183 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené s Karlem Sladkým, podnikajícím pod obchodním jménem Karel Sladký – Pieri, dne 14.1.2003 ve znění dodatku č.1 na pronájem nemovitosti čp.275 Petrovická ul., Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2184 - doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o výsledku dražby nemovitostí vyhlášené Okresním soudem v Domažlicích pod značkou 7 E16/2007-56 (zemědělské pozemky pro další rozvoj) - 26780 m2 pozemků v k. ú. Domažlice a 10083 m2 pozemků v k.ú. Mračnice    (OSM)

2185 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o prodeji pozemku - pozemkové parcely č.3900/53 ostatní plocha o výměře 68 m2, k.ú. Domažlice do vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.,Masarykova 523, 34401 Domažlice IČ: 45350272 dle předloženého návrhu     (OSM)

2186 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se projektové dokumentace stavby „Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 3 Domažlice – ČOV a kanalizace, ČÁST 3 a DOMAŽLICE – kanalizace – dokumentace pro územní řízení“ zpracované společností AQUA PROCON s. r. o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, Praha 7     (OSM)

2187 – odkládá bod č. 13 - projednání smlouvy se spol. Kopera do doby vyjasnění obchodních záruk a odsouhlasení textu smlouvy     (OSM)

2188 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Bohemia Venture, a.s., se sídlem Praha 9, Na Krocínce 22/716, PSČ: 190 00 IČ: 49241630 na umístění podzemního vedení – vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 84/1 a 84/11 v k. ú. Babylon dle předloženého návrhu     (OSM)

2189 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí investiční záměr společnosti REAL SPEKTRUM GLOBAL, a. s., Lidická 718/77, 602 00 Brno     (OSM)

2190 - schvaluje pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci kat.č. 2446, 2447, 2490/1, 2490/2, 2171, pozemkové parcely č. 2490/1 a části pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4, 2186, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, za cenu 1.581,- Kč na dobu určitou od 1.4. 2008 do 31.3.2009 a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu     (OSM)

2191 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. III ke kupní smlouvě ze dne 15. 2. 2007 se společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698 dle předloženého návrhu     (OSM)

2192 - doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemky p.č. 84/12, 84/13, 84/14, 84/15 a část pozemku p.č. 84/1 vše k.ú. Babylon za cenu 600,- Kč/m2     (OSM)

2193 - neschvaluje uzavření dodatku č. II ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 19.10.2006 mezi účastníky městem Domažlice a společností Všetečka & syn s.r.o., Palackého 460, 334 01 Přeštice, IČ: 27963454 dle předloženého návrhu     (OSM)

2194 - schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část ppč. 657/1 k.ú. Domažlice za účelem umístění venkovního schodiště     (OSM)

2195 - doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy se spol. Stauner Verwaltungs s.r.o., Starý Klíčov 143, 345 01 Mrákov, IČ: 00872466 o převodu vlastnictví vodovodní přípojky nacházející se na pozemcích p.č. 656/2 a p.č. 657/1 (PK) k.ú. Domažlice na město Domažlice dle předloženého návrhu     (OSM)

2196 – a) bere na vědomí zprávu správce městského hřbitova DTS Domažlice, příspěvková organizace o možnosti výskytu dalších škod způsobených vlivem silného větru
b) ukládá OSM uplatnit u pojišťovny náhradu škody z důvodu odpovědnosti (zanedbání údržby) na nadzemní části stavby – náhrobku dvojhrobu č. 60-61 v oddělení č. 7 - viz fotodokumentace     (OSM)

2197 - doporučuje ZM schválit prodej části stavební parcely č. 2553 o výměře 1236 m2 označené dle geometrického plánu GEO HT s.r.o., č.zak. 3149-1304/2007 číslem 2553 o výměře 339 m2, k.ú. Domažlice, za cenu 1200,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu     (OSM)

2198 - doporučuje zastupitelstvu města doplnit usnesení č. 112 ze dne 12. 9. 1995 takto:
„ a to nemovitostí - pozemkových parcel č. 737/2, 737/3, 737/4, 737/5, 737/6 , stavebních parcel č. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 a budov nacházejících se na těchto stavebních parcelách - budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 218, budovy bez č. p. /č. e. - na stavební parcele č. 219, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 220, budovy bez č. p. /č. e na stavební parcele č. 221, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 222, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 223, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 224, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 225, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 226, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 227, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 228, budovy bez č. p. /č. e. . na stavební parcele č. 229, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 230, budovy bez č. p. /č. e. na stavební parcele č. 230, vše v katastrálním území Dolní Folmava“     (OSM)

2199 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání změny územního plánu č. 3 obce Zahořany     (OSM)

2200 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 13, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

2201 - schvaluje v souladu s Čl. VIII – Podnájem bytu nebo jeho části „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ podnájem bytové jednotky č. 6, I. kategorie, o velikosti 3 + 1, v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích a to na dobu určitou 1 roku     (OSM)

2202 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro bytovou jednotku o velikosti 1 + 2
b) schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 13, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v budově čp. 503 v ulici Kunešově v Domažlicích     (OSM)

2203 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro bytovou jednotku o velikosti 1 + 1     (OSM)

2204 - schvaluje v souladu s Čl. IX – Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 6 v DPS, II. kategorie, v budově čp. 84 v ulici Břetislavově v Domažlicích     (OSM)

2205 - schvaluje v souladu s Čl. IX – Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ přidělení bytové jednotky č. 34 v DPS, I. kategorie, v budově čp. 638 v ulici Baldovské v Domažlicích     (OSM)

2206 - bere na vědomí žádost a schvaluje rodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 11, I. kategorie, o velikosti 1 + 2, v ulici Michlově v Domažlicích současnému nájemci bytové jednotky a to na dobu určitou do 30.9.2008     (OSM)

2207 - schvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 6, I. kategorie, o velikosti 1 + 1, v budově čp. 394, v ulici Pelnářově v Domažlicích     (OSM)

2208 - schvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 33, I. kategorie, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

2209 - schvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, I. kategorie, v budově čp. 155, v ulici Spálené v Domažlicích     (OSM)

2210 - schvaluje v souladu s Čl. VI – Výměna bytů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ výměnu bytových jednotek Spálená 155/5, Domažlice a Michlova 613/26, Domažlice, mezi stávajícími nájemci, dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření aktuálních nájemních smluv o nájmu výše uvedených bytových jednotek     (OSM)

2211 - schvaluje nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o dílo na provedení „Hydrogeologického průzkumu pro vodní zdroj – Zimní stadion Domažlice“ firmy p. Jaroslav Bečvář, Řepice 121, Strakonice. Na druhém místě se umístila nabídka od firmy Vodní zdroje a.s. Praha, Komunardů 309/6, Praha.     (OISPRM)

2212 - schvaluje zadání zakázky na provedení prořezávky zeleně a likvidace dřevního odpadu v mlýnském náhonu Havlovice - Domažlice na ppč. 707/1 a ppč. 5141/2 firmě Domažlické městské lesy, spol. s r.o. za cenu 70.210,- Kč vč. DPH. Náklady na provedení prací budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2008.     (OISPRM)

2213 – a) bere na vědomí vyjádření ředitele ZŠ praktické Martina Tomaiera a ředitele ZŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, p. Václava Bufky, k možnosti sloučení ZŠ praktické Domažlice a ZŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232
b) bere na vědomí žádost školské rady o sloučení ZŠ praktické a ZŠ Msgre B. Staška a nesouhlasí s jejich sloučením     (OŠKTVV)

2214 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2008 na 1 žáka navštěvujícího Základní školu Poběžovice     (OŠKTVV)

2215 - a) bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, v měsíci únoru 2008
b) bere na vědomí zprávu o 9 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Komenského 17, v měsíci únoru 2008     (OŠKTVV)

2216 – neschvaluje příspěvek ve výši 40.000,- Kč pro Okresní myslivecký spolek Domažlice na ozdravovací akci spárkaté zvěře     (OŠKTVV)

2217 - ukládá OŠKTVV zjistit detailnější údaje o koncertu věnovaném Maxmiliánu Mikšíkovi a požadovanou výši finanční podpory pro další jednání a projednat nabídku s MKS    (OŠKTVV)

2218 - neschvaluje prezentaci města Domažlice na portále www.idos.cz     (OŠKTVV)

2219 - schvaluje zavedení těchto poplatků v Jeselském zařízení Domažlice:
35,- Kč režijní příspěvek za děti s trvalým bydlištěm v Domažlicích
60,- Kč režijní příspěvek za děti s trvalým bydlištěm mimo Domažlice
za každý den strávený v jeslích s účinností od 1.5.2008     (OŠKTVV)

2220 - schvaluje uzavření jeselského zařízení od 4.8. - 17.8.2008 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců     (OŠKTVV)

2221 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 Statutu sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu     (OKS)

2222 - schvaluje výpověď dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice panu Petru Jandovi, panu Janu Jankovcovi, a panu Ladislavu Hoffmeistrovi     (OKS)

2223 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice s pány: Josefem Böhmem, Josefem Konopem a Lubošem Mlezivou, dle předloženého návrhu     (OKS)

2224 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce garážového boxu č.10 o výměře 63 m2 v Petrovické ulici v Domažlicích mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň a Městem Domažlice, nám.Míru 1, 344 20 Domažlice na dobu 5 let počínaje 1. dubnem 2008     (OKS)

2225 - bere na vědomí nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a doporučuje ZM zachovat dosavadní způsob odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, včetně výše odměn     (OKS-PaP)

2226 – a) bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v účetní jednotce město Domažlice za rok 2007
b) schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku takto:
inv.č. 10020 studie - dopravní řešení centrální zóny 764.000,-
inv.č. 10004 studie – Havlovice odkanalizování Valcha 87.297,-
inv.č. 10005 studie – Havlovice zásobování pitnou vodou Valcha 99.918,-
inv.č. 10021 studie – Domažlice za kasárny urbanistická studie 68.250,-
inv.č. 10022 studie – Studie průmyslové a obytné zóny za kasárny 1.596.000,-
inv.č. 10023 software – Informix IDS 9 211.962,-     (OF)

2227 - schvaluje změnu otevírací doby pro malý bazén dle předloženého návrhu     (OF)

2228 - doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města následující položky:
org. 0304 § 3419 pol. 5229 + 182.500,- Kč příspěvek TJ Jiskra Domažlice na úhradu zvýšených nákladů Plavecké školy
org. 0810 pol. 4131 + 1.285.000,- Kč příjem z hospodářské činnosti, nájemné z nebytových prostor
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 200.000,- Kč grant podpora významných počinů
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 100.000,- Kč grant reprezentace města
org. 0114 § 3319 pol. 5229 - 60.000,- Kč grant kultura mládež
org. 0114 § 3319 pol. 5229 + 60.000,- Kč grant kultura dospělí
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 1. 782.000,- Kč pojistné na zdr.poj.
org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 15.000,- Kč 511-opravy a údržby
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 15.000,- Kč 53-daně a poplatky
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2,584.500,- Kč investiční rezerva     (OF)

2229 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice projednat návrh rozpočtu města Domažlice dle upraveného návrhu     (OF)

2230 - a) schvaluje úpravu finančního plánu hospodářské činnosti dle přílohy č. 1
b) schvaluje změnu položkového plánu hospodářské činnosti dle přílohy č. 3
c) schvaluje, v případě výměny oken v celém bytovém domě ze strany vlastníka, úhradu za již vyměněná okna nájemcem bytu, dle těchto pravidel :
1.žadatel o úhradu předloží písemnou žádost o vypořádání a to včetně dokladů o úhradě ceny a informaci o parametrech nainstalovaných oken (kvalita rámů, kvalita okenní výplně);
2.v případě, že nainstalovaná okna jsou nižších parametrů než instaluje město (i v jednom parametru) a to bez povolení města, v případě instalace jiného členění bez povolení města, případně jiného materiálu bez povolení města se úhrada neprovádí. Investice bude v těchto případech uhrazena na základě individuálního rozhodnutí města jako případné zhodnocení bytu při jeho případném vrácení městu.
3.výše úhrady - úhrada se vypočítává z doložených nákladů nájemce max. do výše "vysoutěžené ceny" oken v daném bytě úměrně snížených o opotřebení. Opotřebení se vypočte z předpokládané životnosti 30 let a stáří nainstalovaných oken, přičemž do stáří oken se započítává každý započatý rok.
4.úhrada je dále podmíněna provedením parapetů v materiálu, barvě a přesahu ve vztahu k fasádě shodném dle provedení města.     (OF)

2231 - doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 2/2008, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, podle upraveného návrhu     (OF)

2232 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2008

2233 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce digitálních dat, uzavřené s firmou VRV Praha dne 9.7.2007 za účelem zapracování protipovodňových opatření v k.ú. Havlovice a Domažlice do elektronické vrstvy územního plánu města Domažlice     (OISPRM)

2234 - ukládá OSM podat návrh na zápis vlastnického práva ke stavbě hráze na p.p.č. 2867/2,2867/3 PK v k.ú. Domažlice do katastru nemovitostí     (OSM)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 28. 3. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)