Obsah

16. schůze ze dne 16.4.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 16. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 16. 4. 2007Rada města v Domažlicích:

726 - a) schvaluje Dodatek č. 2 k SOD č. 29/06 na prodloužení termínu výstavby levostranného chodníku při komunikaci MO 5 předložený zhotovitelem firmou Silnice H. Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, s termínem dokončení do 31.12.2007
b) ukládá OISPRM jednat s dodavatelem o změně rozsahu realizace výstavby levostranného chodníku při komunikaci MO 5     (OISPRM)

727 - bere na vědomí zápis z jednání dne 26.3. 2007 mezi spol. CHVaK a.s. a městem Domažlice ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků a stavby provozní budovy v areálu ČOV Domažlice     (OISPRM)

728 - a) schvaluje zpracování jednoduché PD včetně výkazu výměr pro realizaci akce „ZŠ Msgre. B. Staška v Domažlicích – stavební úpravy podlahy kuchyně“
b) doporučuje ZM schválit čerpání finančních prostředků na jednoduchou PD na akci „ZŠ Msgre. B. Staška v Domažlicích – stavební úpravy podlahy kuchyně“ z rozpočtu města 2007 – projekty a studie     (OISPRM)

729 - a) bere na vědomí žádost ÚZSVM ze dne 23. 3. 2007 o provedení opravy chodníků přiléhajících k budově ÚZSVM Domažlice v ulicích Paroubkova a Švabinského
b) ukládá OISPRM zařadit provedení opravy místních komunikací v ulici Paroubkova a Švabinského přiléhajících k budově ÚZSVM do výhledového plánu investic na rok 2008/2009     (OISPRM)

730 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se objektu bývalé vojenské správy č. p. 117 v Petrovické ul., Domažlice     (OSM)

731 - odkládá projednání bodu č. 6 po termínu konání konzultačního dne na DSN, spol. s r.o.    (OSM)

732 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností STAFIN pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem v Plzni, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 30100 , IČ 63506629 na pronájem části pozemkové parcely č. 2170/2, k. ú. Domažlice za účelem zřízení staveniště, dle upraveného návrhu     (OSM)

733 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností proHeq (CZ) s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ: 26410826, dle upraveného návrhu     (OSM)

734 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkových parcel č. 2185/19 a č. 2170/2 v k.ú. Domažlice společnosti AZ-CZECH s.r.o., se sídlem Draženov 43, PSČ 345 20, IČ 26379431 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle upraveného návrhu    (OSM)

735 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkových parcel č. 2186, 4942/1 a č. 2170/2 v k.ú. Domažlice společnosti HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle upraveného návrhu     (OSM)

736 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy se společností proHeq (CZ) s.r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217, PSČ 344 01, IČ: 26410826 na prodej staveb přípojek inženýrských sítí pro výrobní areál této společnosti dle předloženého návrhu    (OSM)

737 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy se společností AZ - CZECH s.r.o., se sídlem Draženov 43, PSČ 345 20, IČ 26379431 na prodej staveb přípojek inženýrských sítí pro výrobní areál této společnosti dle předloženého návrhu     (OSM)

738 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy se společností HAAS Bohemia, spol. s r. o., se sídlem Kdyně, Dělnická 48, PSČ 345 06, IČ 25217828 na prodej staveb přípojek inženýrských sítí pro výrobní areál této společnosti dle předloženého návrhu    (OSM)

739 - doporučuje ZM schválit darování pozemků p.č.2578/13, p.č.2583/16, p.č.2585/47 a p.č.5475, vše v katastrálním území Domažlice, do majetku Plzeňského kraje     (OSM)

740 - doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej st. parcely č. 403 k.ú. Babylon společnosti VEKORM s r.o., se sídlem Praha 4, Papírníkova 614/13, PSČ: 14200, IČ: 26380552 dle předloženého návrhu za cenu doporučenou rozpočtovým a cenovým výborem    (OSM)

741 - neschvaluje přechod nájmu bytu č. 17, v budově čp. 235, v ulici Kozinově v Domažlicích a to z důvodu nesplnění § 706 OZ a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění     (OSM)

742 - bere na vědomí žádost a neschvaluje přidělení integračního bytu z důvodu nedostatku volných bytů ve vlastnictví města Domažlice a vysokého počtu evidovaných žadatelů o přidělení bytu     (OSM)

743 - bere na vědomí žádost a neschvaluje přidělení integračního bytu z důvodu nedostatku volných bytů ve vlastnictví města Domažlice a vysokého počtu evidovaných žadatelů o přidělení bytu     (OSM)

744 - vyřazuje v souladu s ČL. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1     (OSM)

745 - vyřazuje v souladu s ČL. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 1     (OSM)

746 - souhlasí v souladu s Čl. VIII – Podnájem bytu nebo jeho části „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku Města Domažlice“ s podnájmem bytu č. 11, v budově čp. 252, v ulici 17. listopadu v Domažlicích na dobu určitou, a to do 30.4.2008. Podnájemci tímto nevzniká nárok na případný přechod nájmu bytu, nebo přidělení bytu.     (OSM)

747 - schvaluje uzavření nové - vzorové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

748 - schvaluje uzavření nové - vzorové nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 394, v ulici Pelnářově v Domažlicích     (OSM)

749 - neschvaluje poskytnutí slevy za užívání bytu č. B 1, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích     (OSM)

750 - schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemky - pozemkovou parcelu č. 512 v k.ú. Dolní Folmava a pozemkové parcely č. 1457/6, č. 357/12, č. 357/13, č. 357/2, č. 357/20, vše v k.ú. Česká Kubice za účelem výstavby a umístění trasy cyklostezky úseku Folmava - Babylon     (OSM)

751 - neschvaluje úhradu nákladů na opravu a provedení osvětlení tréninkové plochy v areálu Městského stadionu na Střelnici ve výši 30 000,- Kč TJ Jiskra Domažlice     (OSM)

752 - schvaluje pronájem stavební parcely č. 4256, k. ú. Domažlice panu Jiřímu Holubovi za účelem umístění dočasné stavby zděné garáže za nájemné ve výši 20,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

753 - schvaluje pronájem stavební parcely č. 4291, k.ú. Domažlice za cenu 20,-- Kč/m2/rok za účelem umístění části stavby kolny a části pozemkové parcely č. 644/1 nově označené dle geometrického plánu jako pozemková parcela č. 644/5, k.ú. Domažlice, za cenu 20,-- Kč/m2/rok, pro zahrádkářské účely, vše na dobu neurčitou, manželům Miloslavu a Jiřině Krumlovým a manželům Jiřímu a Blance Schröpferovým a schvaluje uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu    (OSM)

754 - schvaluje pronájem chladírny a manipulační místnosti na stavební parcele č. 801 na hřbitově v Domažlicích na dobu neurčitou, za cenu 300,--Kč/m2/rok panu Josefu Pitterovi, Pohřební služba, Husova 50, Domažlice a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu     (OSM)

755 - bere na vědomí informaci o jednání se zástupcem společnosti Hydro Aluminium Structures Wackerodort GmbH, zájemcem o investování v průmyslové zóně za kasárny     (OSM)

756 - doporučuje zastupitelstvu města pro nezájem společnosti ROC Galvanik s.r.o. se sídlem Chrastavická 217, Domažlice, IČ 26356635, DIČ CZ 26356635 zrušit usnesení č. 1469 ze dne 28. 8. 2006     (OSM)

757 - doporučuje ZM schválit uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 15.2.2007 se společností Bohdalecká obchodní s.r.o., se sídlem Praha 7, Tusarova 1548/39, PSČ 170 00 IČ: 27078698 dle upraveného návrhu     (OSM)

758 - ukládá OSM připravit do příští schůze rady města evidenční listy s uvedením trojnásobku standardního nájemného pro nově přidělované byty     (OSM)

759 - odkládá projednání přidělení uvolněného bytu č. 5 v budově čp. 596 v ulici Michlově v Domažlicích do doby přepracování evidenčních listů     (OSM)

760 - schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ pro byt 1 + 2    (OSM)

761 - schvaluje v souladu s Čl. IV. - Rozhodnutí o přidělení bytu a o uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ přidělení bytu č. 22, I. kategorie, o velikosti 1 + 2 (podlahová plocha 47, 86 m2), v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích za podmínky úhrady předplaceného nájemného před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu předmětného bytu     (OSM)

762 - bere na vědomí dopis Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, týkající se rekonstrukce sociálního zázemí městského stadionu Na Střelnici a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu     (OSM)

763 - ruší usnesení č. 6437, ze dne 16. 10. 2006, kterým byl přidělen byt č. B 3     (OSM)

764 - ruší usnesení č. 6440, ze dne 16. 10. 2006, kterým byl přidělen byt č. B 6     (OSM)

765 - ruší usnesení č. 6448, ze dne 16.10.2006, kterým byl přidělen byt č. C 4     (OSM)

766 - ruší usnesení č. 6454, ze dne 16. 10. 2006, kterým byl přidělen byt č. C 10     (OSM)

767 - ruší usnesení č. 6456, ze dne 16. 10. 2006, kterým byl přidělen byt č. D 5     (OSM)

768 - ruší usnesení č. 6457, ze dne 16. 10. 2006, kterým byl přidělen byt č. D 6     (OSM)

769 - ruší usnesení č. 6458, ze dne 16. 10. 2006, kterým byl přidělen byt č. D 1     (OSM)

770 - ponechává v platnosti usnesení RM č. 6431 ze dne 16.10.2006, kterým byl přidělen byt č. A1    (OSM)

771 - schvaluje přidělení bytu č. B 3, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

772 - schvaluje přidělení bytu č. B 6, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

773 - schvaluje přidělení bytu č. C 4, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

774 - schvaluje přidělení bytu č. C 10, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

775 - schvaluje přidělení bytu č. D 5, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

776 - schvaluje přidělení bytu č. D 6, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

777 - schvaluje přidělení bytu č. D 1, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky doložení hrubého měsíčního příjmu od dubna roku 2006 do dubna roku 2007, a za podmínky, že není vlastníkem nemovitosti s číslem popisným     (OSM)

778 - doporučuje ZM neschválit záměr odkoupit pozemky vedené ve zjednodušené evidenci p.č. 849 o výměře 1590 m2, p.č. 874 o výměře 1906 m2, p.č. 875 o výměře 1683 m2 a p.č. 876 o výměře 362 m2, vše v katastrálním území Domažlice     (OSM)

779 - doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemkovou parcelu č. 892/1 (KN), 892/1 (PK), 892/2(PK), 899(PK) a 929(PK) vše k.ú. Domažlice a doporučuje řešit tuto směnu smlouvou o smlouvě budoucí směnné     (OSM)

780 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336 umístění, provozu, údržby a oprav podzemního telekomunikačního vedení dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích na pozemcích - pozemkové parcele č. 2578/1 a parcely ve zjednodušené evidenci č. 5141/2 v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu    (OSM)

781 - doporučuje ZM schválit záměr odkoupit části pozemků st.p.č. 237, p.č. 50, st.p.č. 242/1 vše v katastrálním území Domažlice dotčené stavbou „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“, dle předloženého návrhu     (OSM)

782 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 241 § 3612 pol. 6121 + 74.727,-- Kč (koupě bytu)
org. 261 § 6409 pol. 5901 – 74.727,-- Kč (rozpočtová rezerva)     (OSM)

783 - a) bere na vědomí opakované žádosti občanů o změnu způsobu zastřešení v ulicích Čerchovská, Haltravská a Šumavská z plochých střech na střechy šikmé bez dalšího navyšování obvodového atikového zdiva
b) ukládá OVÚP projednat změnu s příslušnými orgány a zaujmout stanovisko
    (OVÚP)

784 - a) schvaluje na základě § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů za 1 žáka v Základní škole Kout na Šumavě a 1 dítě v Mateřské škole Kout na Šumavě na rok 2007
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 8.332,- Kč (MŠ Kout n.Š.)
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 5.658,- Kč (ZŠ Kout n. Š.)
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 13.034,- Kč (ZŠ Mrákov)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 27.024,- Kč (snížení provozní rozpočtové rezervy)     (OŠKTVV)

785 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0224 § 6171 pol. 5169 - 190.000,- Kč (turnaj 4 měst)
org. 0224 § 6171 pol. 5175 -   95.000,- Kč (turnaj 4 měst - občerstvení)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 190.000,- Kč (turnaj 4 měst)
org. 0219 § 3319 pol. 5175 +   95.000,- Kč (turnaj 4 měst - občerstvení)     (OŠKTVV)

786 - schvaluje konání koncertu SYRINX - flétnového souboru Praha a Komorního sdružení Domažlice bezplatně na schodech radnice dne 27. 5. 2007 v 18:00 hodin     (OŠKTVV)

787 - nesouhlasí se zařazením města Domažlice do připravované publikace Stavby pro volný čas Plzeňského kraje     (OŠKTVV)

788 - schvaluje snížení prodejní ceny knihy „Domažlice – Historie a současnost ve fotografii“ ze 450,- Kč na 320,- Kč/ks     (OŠKTVV)

789 - ukládá OŠKTVV předložit vedení města kronikářský zápis za rok 2005 vč. příloh a radě města předložit na příští schůzi smlouvu s kronikářkou pí PhDr. Závackou     (OŠKTVV)

790 - a) bere na vědomí zprávu o 11 školních úrazech žáků v  Základní škole Domažlice, Komenského 17 v měsíci březnu 2007
b) bere na vědomí zprávu o 6 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre B. Staška 232 v měsíci březnu 2007     (OŠKTVV)

791 - schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „ Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje“ uzavíranou mezi Plzeňským krajem a Městem Domažlice, dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

792 - schvaluje rozšíření pronajatých nebytových prostor p. Ing. Brody ze stávajících 59,10 m2 na 86,10 m2 ve II. patře administrativní budovy Městského kulturního střediska, náměstí Míru 51, Domažlice     (OŠKTVV)

793 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu severní a západní fasády včetně podloubí, výměnu oken na severní straně měšťanského domu čp. 34, nám. Míru, Domažlice ve výši 90.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

794 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Generálnímu ředitelství cel, Budějovická 7, 140 00 Praha 4, na celkovou obnovu severní fasády měšťanského domu čp. 39, nám. Míru, Domažlice ve výši 70.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

795 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu fasády do náměstí, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků měšťanského domu čp. 127, nám. Míru, Domažlice, ve výši 150.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

796 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na opravu krovu, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků měšťanského domu čp. 128, nám. Míru, Domažlice, ve výši 145.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

797 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu uliční fasády včetně nátěru oken a klempířských prvků měšťanského domu čp. 78, Hradská ul., Domažlice ve výši 25.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

798 - doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu uliční fasády měšťanského domu čp. 83, Hradská ul., Domažlice, ve výši 20.000,- Kč     (OŠKTVV-ÚPP)

799 - odkládá projednání bodu č. 47 na příští schůzi rady města     (OF)

800 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace, s účinností od 1. 5. 2007 a schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace dle upraveného návrhu     (OF)

801 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice rozhodnout o zajišťování provozu zimního stadiónu prostřednictvím společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o.     (OF)

802 - schvaluje změnu ceníku služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 343 ze dne 28. 3. 2007 pro rok 2007 takto: "vstupné ve výši roku 2006 bez parkovného (parkovné zdarma), v případě špatného počasí bude minimalizován personál"     (OF)

803 - ukládá řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice připravit variantu ceníku služeb poskytovaných příspěvkovou organizací s nulovým vstupným, hrazeny budou pouze kabiny a lodičky     (OF)

804 - schvaluje předložený návrh otevírací doby v plaveckém bazénu v Domažlicích s tím, že ve dnech pondělí až středa bude malý bazén od 16.00 do 17.00 hodin pro plavání veřejnosti uzavřen     (OF)

805 - schvaluje umožnit absolventům dětských kurzů plavání a jejich rodičům jeden bezplatný vstup do Plaveckého bazénu v Domažlicích     (OF)

806 - souhlasí s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Msgre. B. Staška Domažlice na nákup zařízení na denní výdej zeleninových salátů do školní výdejny (studený bufetový stůl) v ceně do 80.000,- Kč     (OF)

807 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zahrnuje do rozpočtu dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2006 takto:
org. 0116 pol. 4116 + 306.324,- Kč ÚZ 29008 (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 + 306.324,- Kč ÚZ 29008 (činnost odborného lesního hospodáře)    (OF)

808 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zahrnuje do rozpočtu dotace na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností - záloha na II. čtvrtletí takto:
org. 0810 pol. 4111 + 477.378,- Kč ÚZ 98216 (dotace na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 353.613,- Kč ÚZ 98216 (platy – z dotace – sociálně právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 353.613,- Kč (snížení výdajů na platy z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 91.940,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění – z dotace – sociálně právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 91.940,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 31.825,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění - z dotace - sociálně právní ochrana dětí)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 31.825,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 477.378,- Kč (zvýšení investiční rezervy)     (OF)

809 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozpočtové opatření, kterým se zahrnuje do rozpočtu dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji takto:
org. 0215 pol. 4122 + 1.107.000,- Kč (dotace na regionální funkce knihoven)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 351.389,- Kč (501 – spotřeba materiálu)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 20.000,- Kč (502 – spotřeba energie)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 20.000,- Kč (511 – opravy a udržování)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 10.000,- Kč (512 – cestovné)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 60.000,- Kč (518 – ostatní služby)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 471.249,- Kč (521 – mzdové náklady)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 164.937,- Kč (524 – zákonné soc. pojištění)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 9.425,- Kč (528 – ostatní soc. náklady)     (OF)

810 - doporučuje ZM delegovat pana Pavla Wolfa zástupcem města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ: 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se budou konat v období od 26. 4. 2007 do 30. 9. 2010. Podmínkou této delegace je členství pana Pavla Wolfa v radě města Domažlice.     (OF)

811 - doporučuje ZM delegovat pana JUDr. Zdeňka Nováka zástupcem města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva GOLEM, družstvo, IČ: 26360551, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, která se budou konat v období od 26. 4. 2007 do 30. 9. 2010. Podmínkou této delegace je členství pana JUDr. Zdeňka Nováka v radě města Domažlice.     (OF)

812 - schvaluje, jako jediný společník spol. Domažlické městské lesy spol. s r.o., pořízení sněžné frézy Favero za pořizovací cenu 200.756,30 Kč bez DPH     (OF)

813 - a) schvaluje záměr měření rychlosti a kontroly jízdy na červenou ve městě Domažlice a ukládá místostarostovi p. Kubů vyvolat jednání s firmou za účasti vedoucích OD a OPP
b) neschvaluje smlouvy v předloženém znění     (OKS)

814 - schvaluje vyvěšení státní vlajky ČR od 3. května 2007 od 16,00 hod do 9. května 2007 do 8,00 hod.     (OKS)

815 - bere na vědomí zápisy z jednání komise bytové ze dne 2.4.2007 a komise pro regeneraci MPR Domažlice ze dne 30.3.2007

816 - doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti bytové jednotky č. 558/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 558, 559 ve výši 602/15425 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. 2927, 2928 ve výši 10157/77125 v Domažlicích, Týnské Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy a schválit zveřejnění podmínek prodeje nemovitosti dle návrhu     (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
 


Vytvořeno: 23. 4. 2007
Poslední aktualizace: 23. 4. 2007 00:00
Autor: