Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. schůze ze dne 11.12.2006

-

U S N E S E N Í
 
ze 4. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 12. 2006Rada města v Domažlicích:

203 - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Zimní stadion Domažlice“ mezi městem Domažlice a Stavebním podnikem Klatovy a.s., Dragounská 7, Klatovy 339 39 dle předloženého návrhu     (OISPRM)

204 - a) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 2624 v k.ú. Domažlice pro rekreační účely v souladu s podmínkami danými protipovodňovými prohlídkami
b) schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 2624 v k.ú. Domažlice pro rekreační účely dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se sjednává ve výši 1,-Kč/m2 a rok, bez inflačního nárůstu, doba nájmu se stanoví na dobu neurčitou, kauce se stanoví ve výši 10.000,- Kč     (OSM)

205 - neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/06 na provedení energetického auditu uzavřené mezi Městem Domažlice a Václavem Helimanem dne 12. 4. 2006, dle předloženého návrhu     (OSM)

206 - bere na vědomí doplnění žádosti (kontaktní formulář) spol. AZ-Czech s. r. o., se sídlem Draženov 43 o změnu původního investičního záměru     (OSM)

207 - zmocňuje společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. k zastupování města Domažlice při jednání s Městským úřadem Domažlice, správním odborem, dle předloženého návrhu plné moci     (OSM)

208 - schvaluje slevu nájemného na rok 2006 za pronájem nebytových prostor v domě čp. 40 na nám. Míru v Domažlicích panu JUDr. Janu Gallivodovi ve výši 2.988,- Kč dle předloženého návrhu     (OSM)

209 - odkládá projednání bodu č. 6 na příští schůzi rady města    (OSM)

210 - a) doporučuje ZM zrušit usnesení č. 1445 ze dne 28. 8.2006, kterým bylo schváleno uzavření „Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 6, spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na stavební parcele č. 1486, 1487 a spoluvlastnického podílu č. 585/10431 na společných částech budovy čp. 443, v ulici Dvořákově v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 443/6, spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na stavební parcele č. 1486, 1487 a spoluvlastnického podílu ve výši 585/10431 na společných částech budovy čp. 442, 443, v ulici Dvořákově v Domažlicích     (OSM)

211 - schvaluje vzorovou nájemní smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. D1, D2, D3 v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích, dle předloženého návrhu     (OSM)

212 - nesouhlasí s návrhem na opravu geometrického a polohového určení hranice pozemku č.667/2 a následnou změnu výměr p.č.667/2 a 667/1 a 662 v k.ú. Havlovice u Domažlic    (OSM)

213 - schvaluje záměr zřízení věcného břemene umístění distribučního zařízení - kabelového vedení NN a sloupů na parcelách ve zjednodušené evidenci č. 1822, 1859 a pozemkové parcele č. 1859/2, k.ú. Domažlice a přístupu na pozemek z důvodu provozování, udržování, provádění oprav a výměny distribučního zařízení ve prospěch pana Karla Buršíka a každého dalšího vlastníka distribučního zařízení, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.700,- Kč     (OSM)

214 - neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 84/13 a 84/14 vše k.ú. Babylon z důvodu platné nájemní smlouvy s městskými lesy     (OSM)

215 - mění a doplňuje usnesení č. 6082 ze dne 7. 8. 2006 takto:
"snížení nájemného za objekt Ubytovny v ulici Kozinově čp. 177, v Domažlicích, a to z částky 251.408,-- Kč/rok na částku 222.208,-- Kč/rok (vč. DPH), a to pouze pro r. 2006"    (OSM)

216 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.9.2004 uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. na pronájem nebytových prostor nemovitosti - ubytovny v Kozinově ul. č.p. 177 v Domažlicích, dle předloženého návrhu    (OSM)

217 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 18.10.2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2005, kterým se prodlužuje doba nájmu na nemovitosti v areálu skládky Havlovice do 31.12.2008, dle předloženého návrhu     (OSM)

218 - bere na vědomí dopis spol. DORKA, spol. s r.o., Kostelní 1, Domažlice a zmocňuje p. Dalibora Kubů k jednání se zástupcem této společnosti o podmínkách dodatečného souhlasu s umístěním stavby venkovního schodiště na pozemku pozemkové parcele č. 4820, k.ú. Domažlice v Kostelní ul. a s dalším využitím tohoto pozemku     (OSM)

219 - odkládá projednání bodu č. 15 a ukládá OVÚP sdělit stanovisko k záměru změny užívání části budovy bývalé OVS čp. 117 v Petrovické ulici v Domažlicích za účelem zřízení skladu a prodejny nápojů     (OSM)

220 - ukládá OSM zveřejnit opětovně pronájem budovy č.p. 117 - objekt bývalé vojenské správy v Petrovické ulici v Domažlicích na stavební parcele č. 1161/23 k.ú. Domažlice     (OSM)

221 - schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemkovou parcelu č. 4949/1 v k. ú. Domažlice    (OSM)

222 - schvaluje výpůjčku pozemku pč. 357/1, k.ú. Česká Kubice Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko" se sídlem Babylon 27, IČ 18232507 za účelem umístění stavby cyklostezky, dle předloženého návrhu smlouvy    (OSM)

223 - schvaluje úhradu zhodnocení bytu č. 10 v domě č. p. 115 ve Vojtěchově ul. Domažlice formou zápočtu s dlužnou částkou dle předloženého návrhu s podmínkou, že DSN provede revizi kotle a spalinové cesty     (OSM)

224 - nesouhlasí s úhradou požadovaných nákladů na úpravu bytu č. 20 v domě č. p. 612 v Michlově ul., Domažlice     (OSM)

225 - neschvaluje postupy řešení úprav v bytech ve vlastnictví města dle materiálu předloženého Domažlickou správou nemovitostí, spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice     (OSM)

226 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se zahájeného řízení o změně užívání stavby bývalé restaurace v přízemí na provoz herny a sázkové kanceláře, Domažlice, Hořejší Předměstí, Msgre. B. Staška č. p. 66 na pozemku st. p. 478/1 v k.ú. Domažlice     (OSM)

227 - odkládá projednání bodu č. 20 na příští schůzi rady města     (OSM)

228 - odkládá projednání bodu č. 21 na příští schůzi rady města     (OSM)

229 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy, spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 2. 1. 2004, dle předloženého návrhu     (OSM)

230 - schvaluje dodatek č. 1 k SOD ze dne 27. 9. 2006 na akci: „Oprava čelního plotu a rekonstrukce hlavního vstupu MŠ Michlova ul. v Domažlicích“ mezi městem Domažlice a stavební firmou VLČEK-STAVBY s.r.o, U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn s navýšením o 50.186,- vč. DPH, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

231 - schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Domažlice - rekonstrukce a doplnění kanalizační sítě dle generelu kanalizace" mezi městem Domažlice a vlastníky parcely 604/2 (PK) v k.ú. Domažlice panem Josefem Holým a panem Karlem Holým dle předloženého návrhu     (OISPRM)

232 - schvaluje návrh dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 891/06 na zpracování projektové dokumentace akce : „Domažlice – zkapacitnění Zubřiny“ uzavřené dne 18.9.2006 s PPAA s.r.o. Plzeň    (OISPRM)

233 - odkládá projednání bodu č. 26 na příští schůzi rady města a požaduje doplnění     (OISPRM)

234 - odkládá projednání bodu č. 27 a 28 na příští schůzi rady města a požaduje doplnění (původní smlouva)     (OISPRM)

235 - ukládá OISPRM nezařadit do plánu investic stavbu „Přemístění přejezdového prahu v ulici Msgre. B. Staška v Domažlicích"     (OISPRM)

236 - neschvaluje provedení stavby veřejného osvětlení při silnici III/19366 v Havlovicích a odkazuje na usnesení č. 12 ze dne 13.11.2006     (OISPRM)

237 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se snižuje dotace na výplatu sociálních dávek takto:
org. 0810 pol. 4111 – 500.000,- Kč ÚZ 98072 (snížení dotace na výplatu sociálních dávek)
org. 0227 § 4175 pol. 5410 – 200.000,- Kč ÚZ 98072 (dávky pro rodinu a děti)
org. 0227 § 4176 pol. 5410 – 200.000,- Kč ÚZ 98072 (dávky pro sociálně vyloučené)
org. 0227 § 4183 pol. 5410 – 100.000,- Kč ÚZ 98072 (příspěvek na bezbariérový byt)    (OF)


238 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zahrnuje dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí takto:
org. 0810 pol. 4111 + 375.000,- Kč ÚZ 98187 (dotace na volby)
org. 0223 § 6115 pol. 5139 + 47.790,80 Kč ÚZ 98187 (materiál)
org. 0223 § 6115 pol. 5169 + 30.624,- Kč ÚZ 98187 (poukázky na občerstvení)
org. 0223 § 6115 pol. 5021 + 221.159,- Kč ÚZ 98187 (dohody o provedení práce)
org. 0223 § 6115 pol. 5019 + 10.842,20 ÚZ 98187 (refundace mezd)
org. 0223 § 6115 pol. 5011 + 47.839,- Kč ÚZ 98187 (mzdy)
org. 0223 § 6115 pol. 5031 + 12.439,- Kč ÚZ 98187 (sociální pojištění)
org. 0223 § 6115 pol. 5032 + 4.306,- Kč ÚZ 98187 (zdrav. pojištění)     (OF)


239 - schvaluje rozpočtové opatření, kterým se schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Domažlice takto:
org. 0220 § 5512 pol. 5137 – 53.000,- Kč (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 53.000,- Kč (rozvod stlačeného vzduchu)     (OF)


240 - neschvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2007 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 27,96 Kč bez DPH
b) cena stočného: 18,17 Kč bez DPH

žádá o přizvání ředitele CHVAK a.s. na příští jednání     (OF)

241 - bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města Domažlice na rok 2007    (OF)

242 - schvaluje ceník služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice s účinností od 1. 1. 2007 dle upraveného návrhu varianty č. 3 se změnou: PB na pol. 1 za 100,- Kč, koupaliště Babylon na pol. 8 za 200,- Kč, na pol. 9 za 300,- Kč    (OF)

243 - bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice     (OF)

244 - bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola Domažlice Msgre. B. Staška 232 a ukládá řediteli příspěvkové organizace odstranit zjištěné nedostatky do 31. 12. 2006     (OF)

245 - bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice Msgre. B. Staška 232 a ukládá řediteli příspěvkové organizace odstranit zjištěné nedostatky do 31. 12. 2006    (OF)

246 - schvaluje úpravu znění plné moci schválené usnesením rady města č. 190 ze dne 27. 11. 2006 dle předloženého návrhu     (OF)

247 - neschvaluje změnu Ceníku krátkodobých pronájmů prostor a zařízení ve správě MKS Domažlice a placených služeb jím poskytovaných     (OF)

248 - schvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace Dům penzion – byty s pečovatelskou službou takto: snížení účtu 502 – spotřeba energie o částku 200.000,- Kč, navýšení účtu 511 – opravy a udržování o částku 200.000,- Kč     (OF)

249 - schvaluje změnu závazných ukazatelů v rozpočtu příspěvkové organizace MKS Domažlice takto: snížení účtu 501 – spotřeba materiálu o částku 25.000,- Kč, snížení účtu 518 – ostatní služby o částku 35.000,- Kč, navýšení účtu 549 – ostatní náklady o částku 60.000,- Kč    (OF)

250 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice panu Jiřímu Houškovi dle předloženého návrhu     (OF)

251 - neruší usnesení rady města č. 6473 ze dne 16. 10. 2006     (OF)

252 - schvaluje vyřazení telefonní ústředny DeTeWe s příslušenstvím, inventární číslo 10144, reprodukční (pořizovací) cena 370.548,-- Kč, z majetku města Domažlice formou ekologické likvidace     (OKS)

253 - schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 253316 a penzijním fondem ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., členem skupiny ČSOB, Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, IČ 61859265, dle předloženého návrhu    (OKS)

254 - bere na vědomí informaci o zproštění města Domažlice funkce opatrovníka nesvéprávného     (OSVZ)

255 - schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu o užití základní báze geografických dat (zabaged©), státního mapového díla v digitální formě, Geonames, uzavírané mezi městem Domažlice a ČR - Zeměměřickým úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, dle předloženého návrhu     (OICT)

256 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0230 § 6171 pol. 6122  - 400 000 Kč (Stroje, přístroje a zařízení)
org. 0230 § 6171 pol. 5137  + 250 000 Kč (Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek)
org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 150 000 Kč (Nákup služeb j.n.)     (OICT)


257 - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Centru pro zdravotně postižené, Domažlice ve výši 5.000,- Kč     (OŠKTVV)

258 - bere na vědomí zprávu o 5 školních úrazech žáků v Základní škole Domažlice, Msgre Staška 232 v měsíci listopadu 2006     (OŠKTVV)

259 - bere na vědomí omezení provozu Mateřské školy Domažlice v období 27. 12. 2006 - 29. 12. 2006 - v provozu bude pouze odloučené pracoviště v Zahradní ulici     (OŠKTVV)

260 - bere na vědomí zápisy z  konzultačních dnů v příspěvkových organizacích: Mateřská škola Domažlice, Základní škola Domažlice, Komenského 17, Základní škola Domažlice, Msgre Staška 232, Základní škola praktická Domažlice, Základní umělecká škola Domažlice, Městské kulturní středisko Domažlice, Městská knihovna B. Němcové Domažlice, Penzion – byty s pečovatelskou službou, Domažlice, REHA – Centrum pro zdravotně postižené Domažlice     (OŠKTVV)

261 - souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Základní umělecké školy Domažlice na nákup kopírovacího stroje v hodnotě 68.520,-- Kč bez DPH    (OŠKTVV)

262 - schvaluje odměnu ředitelce organizační složky města Domažlice Jeselské zařízení paní Ivaně Sauerové dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

263 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Dům Penzion – byty s pečovatelskou službou pí Mgr. Vendule Klimentové dle předloženého návrhu    (OŠKTVV)

264 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko p. Mgr. Kamilu Jindřichovi dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

265 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice ZŠ Komenského 17, Domažlice panu Ivanu Rybárovi dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

266 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní školy praktické Domažlice panu Mgr. Martinu Tomaierovi dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

267 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice ZUŠ Domažlice paní Mgr. Jiřině Holoubkové dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

268 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice ZŠ Msgre. Staška 232, Domažlice panu Václavu Bufkovi dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

269 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice MŠ Domažlice paní Anně Bauerové dle předloženého návrhu     (OŠKTVV)

270 - souhlasí v návaznosti na ustanovení § 102 odst. 2) písm. g) zákona o obcích, na návrh tajemnice MěÚ s tím, že s účinností od 1. ledna 2007 se jmenování p. JUDr. Jana Regala ve funkci vedoucího odboru investic, strategického plánování a rozvoje města stanovuje na dobu určitou s tím, že tato doba se vymezuje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007    (OKS)

271 - ukládá DTS spol. s r. o., Chrastavická 170, Domažlice seznámit se s uvedeným pasportem zeleně a sdělit IP adresy připojení odboru ICT a GIS pro plnohodnotný přístup pasportu. Vypracovat seznam udržovaných ploch včetně případných připomínek a předložit jej odboru správy majetku do 30. 12. 2006.     (OSM-MH)

272 - schvaluje uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 03813-139/06 mezi Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 253316 a Českou poštou, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, IČ47114983, dle předloženého návrhu    (OKS,OSVZ)

273 - schvaluje uzavření dohody týkající se zimní údržby za listopad a prosinec 2006 mezi městem Domažlice a společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. dle předloženého návrhu    (OF)

274 - ruší usnesení č. 16 a,b ze dne 13.11.2006     (OF,OISPRM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 18. 12. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)