Obsah

Nabídka prodeje volných jednotek - bytů

Typ: ostatní
Město Domažlice nabízí k prodeji dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor
v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/12 (byt) v budově č. p. 392 v Pelnářově ul., Domažlice. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 1.289.992 Kč, termín pro podání nabídek do 02.11.2020 do 10:00 hodin.


Rada města svým usnesením č. 2321 ze dne 18.08.2020 schválila záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/12 (způsob využití: byt) vymezenou v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice. Jedná se o byt o velikosti 1 + 1 ve 3. nadzemním podlaží domu. Podlahová plocha bytu činí 50,4 m2. Společnou částí jednotky je kromě výše uvedeného pozemku rovněž pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice. Shora popsaná jednotka je vymezena podle občanského zákoníku a je dále označována jako „Jednotka“.

Jednotka je popsána ve znaleckém posudku vyhotoveném znalcem Ing. Josefem Vaňkem, Domažlice ze dne 06.04.2020. Město Domažlice schválilo záměr prodat Jednotku s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 1.289.992 Kč, přičemž zájemce je povinen závazně zvolit jeden ze způsobů úhrady kupní ceny. Pokud nebude způsob úhrady v nabídce zvolen, považuje se za způsob úhrady kupní ceny varianta A.

V rámci tohoto prodeje bude městem Domažlice umožněno uzavření zástavní smlouvy na Jednotku z důvodu možnosti zájemce získat úvěr na úhradu kupní ceny Jednotky. Při rovnosti nabízených cen bude upřednostněna nabídka s platbou kupní ceny bez zřízení zástavního práva k Jednotce a úhrady kupní ceny bez úschovy, při shodné výši nabízené kupní ceny a shodném návrhu způsobu úhrady kupní ceny bude upřednostněna nabídka podaná dříve (eviduje se datum a čas podání nabídky).

 

Způsoby úhrady kupní ceny:

varianta A:

Kupní cenu v plné výši uhradí kupující prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, a to převodem na účet prodávajícího.

varianta B:

Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě (nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy) z finančních prostředků poskytnutých mu jako úvěr za účelem úhrady kupní ceny, a to převodem na účet prodávajícího, jehož číslo bude uvedeno v kupní smlouvě. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny bude prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětu koupě ve prospěch kupujícího bude prodávající povinen podat do 10 pracovních dnů ode dne úhrady kupní ceny v plné výši.

varianta C:

Kupující zaplatí kupní cenu do úschovy. Kupní cena bude vyplacena prodávajícímu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude schovateli předloženo vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s úschovou hradí kupující.

Požadavky na obsah nabídky:

Nabídky na uzavření kupní smlouvy obsahující návrh výše kupní ceny a zvolený způsob její úhrady je třeba doručit v uzavřené obálce s nápisem "Prodej bytu 392/12, Pelnářova - nabídka - neotevírat", nejpozději do 02.11.2020 do 10:00 hodin na adresu: město Domažlice, Městský úřad Domažlice - podatelna, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice.

V případě výběru způsobu úhrady kupní ceny prostřednictvím úvěru uvede zájemce v nabídce subjekt poskytující úvěr na úhradu kupní ceny. V případě potřeby zajištění pohledávky subjektu poskytujícího úvěr (pohledávky na splacení úvěru) zřízením zástavního práva k Jednotce je zájemce povinen předložit návrh zástavní smlouvy.

V případě výběru způsobu úhrady kupní ceny prostřednictvím úschovy je zájemce povinen předložit návrh smlouvy o úschově.

Nebude-li nabídka úplná, vyhrazuje si město právo k takové nabídce nepřihlížet.

 

Další podmínky:

K podpisu kupní smlouvy ze strany zájemce (kupujícího) před orgánem pověřeným legalizací podpisu dojde nejpozději do 60 dnů od doručení oznámení města Domažlice - výpisu z usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje Jednotky zájemci. V případě prodlení zájemce s podepsáním kupní smlouvy si město Domažlice vyhrazuje právo zrušit své rozhodnutí o schválení prodeje Jednotky zájemci.

Na tento prodej se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Město Domažlice si vyhrazuje právo od tohoto záměru odstoupit bez udání důvodu.

 

Koncept kupní smlouvy:

(koncept kupní smlouvy pro případ úhrady kupní ceny dle varianty A; prohlášení vlastníka je uloženo k nahlédnutí na odboru správy majetku MěÚ Domažlice)

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316, zastoupené JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

….., nar. …., rodné číslo: …., bytem ….

na straně druhé (dále jen „kupující“)

tuto

kupní smlouvu.

I.

Prodávající je vlastníkem jednotky č. 392/12 (způsob využití: byt) vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice. Uvedená jednotka (dále jen „Jednotka“) je jednotkou vymezenou podle občanského zákoníku. Společnou částí je kromě výše uvedeného pozemku rovněž pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice.

II.

1. Prodávající touto smlouvou prodává Jednotku kupujícímu za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ……,00 Kč a kupující Jednotku za tuto cenu kupuje a nabývá do svého vlastnictví.

2. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že kupující uhradil kupní cenu v plné výši prodávajícímu před uzavřením této smlouvy, což prodávající podpisem této smlouvy stvrzuje.

III.

1. Kupující stvrzuje, že je mu dobře znám faktický stav Jednotky, budovy, ve které se nachází, jakož i všech společných částí (ohledně nichž platí, že podíl na nich je zahrnut do Jednotky). Kupující zejména potvrzuje, že se seznámil s prohlášením vlastníka a se stavem relevantních zápisů v katastru nemovitostí (zejm. těch, které se týkají Jednotky i všech společných částí).

2. Kupující bere na vědomí, že jakožto vlastník Jednotky bude členem Společenství vlastníků v domě č. p. 392 v ulici Pelnářova v Domažlicích se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Pelnářova 392, IČO: 04291891, potvrzuje, že se seznámil s jeho stanovami, a je si vědom práv a povinností, která z tohoto členství vyplývají.

3. Na kupujícího přechází vlastnické právo k Jednotce až rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu s účinky ke dni podání návrhu na povolení vkladu. Do doby rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k Jednotce ve prospěch kupujícího jsou smluvní strany vázány svými projevy vůle obsaženými v této smlouvě. Pokud by katastrální úřad řízení o povolení vkladu vlastnického práva k Jednotce podle této smlouvy ve prospěch kupujícího přerušil nebo návrh na vklad zamítl, zavazují se účastníci k poskytnutí vzájemné součinnosti k odstranění překážek vytčených katastrálním úřadem, a pokud by to bylo nutné i k uzavření nové kupní smlouvy se stejným obsahem, jaký má tato kupní smlouva.

4. Návrh na vklad vlastnického práva k Jednotce podle této smlouvy ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí podá prodávající, a to do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Náklady na vkladové řízení (správní poplatek) nese prodávající.

IV.

1. Tato smlouva je vyhotovena 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení bude podepsáno ověřeně. Vyhotovení s ověřenými podpisy tvoří přílohu návrhu na zahájení vkladového řízení (tzv. vkladová listina dle § 15 zákona č. 256/2013 Sb.). Ze zbývajících 2 vyhotovení, která nebudou podepsána ověřeně, obdrží každý z účastníků po jednom.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a tato je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Domažlice……………..

.....………….…..………….                     ..……..……..……….…….…….

prodávající                                        kupující

město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta

 

 

Prohlídka bytu je možná po předchozí domluvě s příslušným pracovníkem společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., tel. č. 379 722 757. Bližší informace též na odboru správy majetku MěÚ Domažlice, tel. č. 379 719 155.

 


Vytvořeno: 26. 9. 2016
Poslední aktualizace: 15. 9. 2020 07:07
Autor: Jindřiška Deckerová