Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Zvláštní upozornění pro žadatele

Zvláštní upozornění pro žadatele

 

Na základě vydané novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů se od 1.6.2021 jako skutečný majitel do této evidence automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako statutární orgán.

Skutečným majitelem se rozumí osoba, která může mít přímo nebo nepřímo podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává, a rovněž osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě.

Tyto údaje nepředkládají územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a další subjekty vyjmenované v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.1 Fyzické osoby tyto údaje rovněž nepředkládají.

Skutečný majitel právnické osoby se dokládá proto, aby se zamezilo střetu zájmů, který upravuje zákon o střetu zájmů, č. 159/2021 Sb. Obecně lze říci, že dotace nesmí být poskytnuta takové právnické osobě, mezi jejímiž skutečnými majiteli je veřejný funkcionář tak, jak je definovaný v § 2 tohoto zákona.

Úplný, elektronicky podepsaný výpis z Evidence skutečných majitelů může evidující osoba získat na portále https://issm.justice.cz/, a to skrze autentizaci prostřednictvím datové schránky (jak zřídit datovou schránku viz níže). O výpis lze též požádat soud, který má na jeho vyhotovení lhůtu 30 dnů. Dálkový přístup je určen orgánům veřejné moci, nikoli evidujícím osobám.

Pro získání výpisu je zásadní, aby údaje o veškerých skutečnostech, tedy údaje o právnické osobě, její zřizovací listina, stanovy, doklad o statutárních zástupcích (případně složení správních a dozorčích rad), byly do Evidence správně propsané z Veřejného rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik). Pokud propsané nejsou, je nutné o průpis požádat.2

Pokud jsou ale některé údaje ve Veřejném rejstříku neaktuální či některé údaje chybí, je nutné je nejdříve aktualizovat a doplnit v rejstříku, což lze učinit zápisem u notáře (viz níže, lhůta do 3 dnů), případně žádostí o zápis u soudu (bez lhůty). Pak musí žadatel počkat na automatický průpis do Evidence skutečných majitelů, případně o aktivaci automatického průpisu požádat viz výše.

Co se eviduje v Evidenci skutečných majitelů

Předmětem evidování jsou zákonem vymezené údaje o skutečném majiteli a související skutečnosti (§ 13 ZESM). Jde o údaje:

1. identifikující osobu skutečného majitele,

2. objasňující, na čem je pozice skutečného majitele založena, včetně údajů o případné struktuře vztahů,

3. o trvání pozice skutečného majitele,

4. o právnické osobě nebo právním uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde

5. týkající se procedurálních aspektů zápisu jednotlivých údajů (kdy byly provedeny, respektive zpřístupněny),

6. v rámci tzv. poznámky nesrovnalosti.

Z hlediska evidující osoby jsou relevantní, respektive ovlivnitelné pouze údaje týkající se zapisovaného skutečného majitele (body 1. až 3.). Ostatní údaje jsou svou povahou údaje referenční, vztahující se k údajům o skutečném majiteli a evidující osoba na ně vliv nemá.

 

Další praktické informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete v Evidenci skutečných majitelů, zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Zápis u notáře

Zápisy prováděné notářem mají oproti zápisům prostřednictvím soudu z uživatelského hlediska několik výhod. Předně je celý proces méně formální než zápis soudem, čímž je také rychlejší. Na základě řádně doložené žádosti jakékoli oprávněné evidující osoby notář vydá osvědčení pro zápis a následně zápis také dálkovým přístupem provede. Notář je, na rozdíl od soudu, limitován lhůtou 3 dnů od doručení žádosti, ve které má zápis provést (soud v řízení lhůtu stanovenu nemá). Zápis notářem je levnější. Notáři náleží odměna jednak za samotný úkon zápisu (300,- Kč), jednak za vydání osvědčení pro zápis údajů do evidence. Odměna za osvědčení pro zápis je různá podle složitosti situace:

Odměna 2 200 Kč za vydání osvědčení v případě skutečného majitele obchodní korporace, s výjimkou bytového a sociálního družstva, jsou-li předmětem zápisu v rámci popisu struktury vztahů údaje o více než 4 osobách nebo právních uspořádáních v ní vystupujících.

Odměna 800 Kč za vydání osvědčení v případě skutečného majitele obchodní korporace, s výjimkou bytového a sociálního družstva, neexistuje-li struktura vztahů nebo nejsou-li předmětem zápisu v rámci popisu struktury vztahů údaje o více než 4 osobách nebo právních uspořádáních v ní vystupujících.

Odměna 1 200 Kč za vydání osvědčení v případě skutečného majitele právního uspořádání, ledaže je zřízeno za veřejně prospěšným účelem.

Odměna 700 Kč za vydání osvědčení v případě skutečného majitele fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti a právního uspořádání zřízeného za veřejně prospěšným účelem.

Odměna 200 Kč za vydání osvědčení v případě skutečného majitele jiné než obchodní korporace a bytového a sociálního družstva.

Jak zřídit datovou schránku

Kdo žádá: O zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku žádá fyzická osoba, která je oprávněna jménem této právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Potřebné doklady: Je-li právnická osoba zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii veřejné listiny dokládající zřízení či statut právnické osoby. Dále, pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Kde žádat: A) osobně na Kontaktním místě veřejné správy Czech Point,

B) písemně doručit žádost (elektronický formulář žádosti ) opatřenou úředně ověřeným podpisem Ministerstvu vnitra. Podaná žádost je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek k vyřízení. Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je datová schránka zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů.

 

Více na:https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost

 

1.  Platí, že skutečného majitele nemají: a) stát a územní samosprávný celek, b) dobrovolný svazek obcí,

c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, e) veřejná výzkumná instituce, f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, g) státní podnik a národní podnik, h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, i) evropské seskupení pro územní spolupráci, j) politická strana a politické hnutí, k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, m) honební společenstvo, n) společenství vlastníků jednotek, o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

2.  Pro návrh soudu na zajištění automatického průpisu bude třeba využít předepsaný formulář. Smyslem daného podání je, aby došlo (okamžitě či do budoucna) k zajištění evidování údajů o skutečném majiteli podle § 38 ZESM. Formulář návrhu na průpis je z povahy věci velmi jednoduchý. Předmětem návrhu může být jenom požadavek, aby byl aktivován režim podle § 38 ZESM. Za zajištění automatického průpisu soudem poplatek stanoven není. Notáři za úkon spočívající v aktivaci automatického průpisu náleží odměna ve výši 200 Kč.

Datum vložení: 3. 1. 2022 10:42
Datum poslední aktualizace: 5. 1. 2022 9:28
Autor: Alžběta Bokotejová