Obsah

Zhodnocení hospodářské situace mikroregionu a možnosti dalšího vývoje

Typ: ostatní
Část D. ratingové analýzy města

Zhodnocení hospodářské situace mikroregionu a možnosti dalšího vývoje

Hospodářskou situaci domažlického regionu lze hodnotit pozitivně. Obor činnosti zaměstnavatelů je diverzifikován do více odvětví, jedná se o turisticky atraktivní oblast, která je dobře přístupná z hlavních silničních a železničních tahů. Poloha města v blízkosti hranic se SRN navíc umožňuje přeshraniční spolupráci.

Budoucí hospodářský vývoj bude záviset mimo jiné na celkovém hospodářském vývoji České republiky, na hospodaření podniků a podnikání ve městě a též na rozvoji cestovního ruchu.

Vývoj míry nezaměstnanosti (v %)
 

Zhodnocení hospodářské situace mikroregionu a možnosti dalšího vývoje

 

Zdroj: MPSV

Počet nezaměstnaných v mikroregionu Domažlice i v celém bývalém okresu se dlouhodobě pohybuje jak pod krajským, tak i pod celorepublikovým průměrem. Míra nezaměstnanosti měla do roku 2003 rostoucí trend, přičemž v okrese byly přírůstky ve sledovaném období vyšší, v kraji naopak stagnovaly. Od roku 2004 je patrný pokles nezaměstnanosti, který byl však způsoben převážně změnou metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti po vstupu do EU. V červnu roku 2005 se míra nezaměstnanosti v okrese a kraji vyrovnala na cca 6 %. Co se týče ČR je zde míra nezaměstnanosti dlouhodobě o cca 3 % vyšší, v červnu 2005 dosáhla výše 8,6 %. V samotném městě Domažlice k 30. 6. 2005 dosáhla míra nezaměstnanosti 6,2 %.

Průměrná mzda fyzických osob (v Kč)
 

Zhodnocení hospodářské situace mikroregionu a možnosti dalšího vývoje

 

Zdroj: ČSÚ

Průměrná mzda domažlického okresu se drží rovněž pod průměrem ČR i kraje. Průměrné mzdy okresu sice sledují rostoucí trend, ale rozdíl mezi krajskou i republikovou úrovní se zvětšuje. Ke konci roku 2004 dosáhla průměrná mzda v okrese Domažlice výše 15 360 Kč, tj. o 2 675 Kč méně než byl průměr ČR.

Věková struktura obyvatel

 
Počet město
Podíl město
Podíl ČR
Předproduktivní (0– 14)
1 462
13,7 %
14,9 %
Produktivní (15–59)
7 042
66,0 %
65,4 %
Postproduktivní (60+)
2 170
20,3 %
19,7 %

Zdroj: MěÚ Domažlice a ČSÚ, 2004

Domažlice se stejně jako ostatní okresy v České republice potýkají s nízkou porodností, která se promítá do přirozeného úbytku obyvatel. Z hlediska věkového složení obyvatel je ve městě horší struktura než v ČR, především podíl dětí je velmi nízký, pouze 13,7 %.


Vytvořeno: 9. 5. 2005
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: