Obsah

Infrastrukturní zázemí města

Typ: ostatní
Část B. ratingové analýzy města

B. Infrastrukturní zázemí města

Infrastrukturní zázemí města Domažlice lze hodnotit jako dostačující z hlediska současné i budoucí potřebnosti.

Silniční síť na území města

 • problémy: dopravní situace ve vnitřní části města; hlavní a vysoce frekventovaná silnice Draženov – Domažlice – Klatovy prochází přímo centrem města; zanedbanost povrchu vozovek

 • v roce 2004 investovalo město 6 mil. Kč do rekonstrukcí komunikací a chodníků apod.

 • plánované investice města do rekonstrukcí a výstavby komunikací a parkovišť, cyklostezka Babylon atp., celkové zlepšení dopravní situace by měly přinést investice plánované ŘSD (viz výše)

Elektrická energie

 • dodavatel elektrické energie, majitel a provozovatel rozvodných sítí: Západočeská energetika Plzeň, a. s.

 • podíl města na investicích: 40 %

 • v roce 2004 investovalo město 1,173 mil. Kč do veřejného osvětlení

 • plánovány jsou investice do rozvodů VN v průmyslové zóně, na kterých se město bude podílet částkou 2,8 mil. Kč a do veřejného osvětlení v průmyslové zóně vloží 1,2 mil. Kč

Zemní plyn

 • dodavatel plynu: Západočeská plynárenská, a. s.

 • vypracován harmonogram investic na dokončení plynofikace města, podíl města na investicích 50 %

 • v současné době je plynofikováno 85 % domácností

 • plánována výstavba STL plynovodu v průmyslové zóně, celkové náklady 2,5 mil. Kč (dotace ze SFŽP cca 1,5 mil., podíl města 1 mil. Kč)

Vodovody a kanalizace

 • majitel vodohospodářských sítí včetně ČOV: město Domažlice

 • provozovatel veřejného vodovodu: Chodské vodárny a kanalizace, a.s. (ChVaK) na základě smlouvy na dobu neurčitou, podíl města ve společnosti 24,35 %

 • ChVaK platí městu za pronajatý majetek nájemné ve výši ročních účetních odpisů

 • podíl města Domažlice na investicích: 100 %

 • cena vody pro všechny odběratele: vodné 25,37 Kč/m3; stočné 16,49 Kč/m3, ceny uvedeny bez 5 % DPH

 • ČOV – počátkem 90. let provedena výměna technologie čistírny za cca 12 mil. Kč plně hrazená městem

 • kapacita ČOV - po zahrnutí plánovaných rozvojových ploch minimální rezerva, o rozšiřování se neuvažuje

 • podíl obyvatel připojených na městský vodovod je 99 % obyvatel, odkanalizováno 98 % obyvatel

 • v roce 2005 investovalo město 5,8 mil. Kč (z toho 2 mil. Kč dotace) do odlehčení kanalizace v Komenského ulici a Hánově parku

 • plánované investice města:

  • výstavba vodovodu a kanalizace v průmyslové zóně (18 mil. Kč)

  • rekonstrukce kanalizace ve vnitřní zástavbě a rekonstrukce městské ČOV v rámci projektu Čistá Berounka – celkové náklady cca 286 mil. Kč, z rozpočtu města cca 70 mil. Kč

Tepelné hospodářství

 • majitel tepelných rozvodů: město Domažlice

 • zásobování města teplem: Domažlická správa nemovitostí, s.r.o., 100 % v majetku města

 • napojení na centrální vytápění: 40 – 50 % obyvatel města

 • cena tepla jednotná: 376,90 Kč/GJ (bez 5 % DPH)

 • plánovanou investicí města je zřízení předávacích stanic tepla za cca 6,5 mil. Kč

Odpadové hospodářství

 • svoz komunálního odpadu: Domažlické technické služby spol. s r.o., ve 100 % vlastnictví města

 • skládka Lazce: v majetku svazku obcí, provozuje společnost LAZCE-GIS spol. s r.o.

 • v roce 2004 začalo město s rekultivací skládky TKO Havlovice

 • poplatek za svoz TKO se oproti minulému roku nezměnil: 380 Kč za osobu ročně, u dětí do 15 let platí snížená sazba 260 Kč

 • město Domažlice doplácí na svoz TKO včetně provozu sběrného dvora a likvidace separovaného odpadu cca 5 mil. Kč ročně

Bytový fond

 • privatizace bytového fondu zahájena v roce 1998, z celkového počtu 1 611 bytů bylo k prodeji určeno 783 bytů

 • aktuální počet bytů v majetku města: 940 bytů, město uvažuje o další privatizaci bytového fondu

 • správa městských bytů: Domažlická správa nemovitostí, s. r. o.

 • v roce 2004 proběhla nástavba DPS za 4,9 mil. Kč a rekonstrukce 39 b. j. ve starých kasárnách za cca 55 mil. Kč – investorem je družstvo, město vložilo získanou dotaci 14,3 mil. Kč a 1,7 mil. Kč na dva bezbariérové byty

 • plánované investice:

  • výstavba 30 b. j. v bývalých kasárnách (2005 – 2006)

  • 1. etapa zasíťování bytové zóny pro cca 50 rodinných domků v lokalitě „Nad Jezerem“ (2006 – 2007)

  • výstavba 96 b. j. v bývalých kasárnách – projektová příprava


Vytvořeno: 11. 5. 2005
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: