Obsah

Hospodaření města

Typ: ostatní
Část E. ratingové analýzy města

Hospodaření města v letech 2000 - 2004

Hospodaření města Domažlice lze ve sledovaném období označit za stabilní. Město dosahovalo každoročně přebytkového hospodaření, kumulativně v letech 2000 – 2004 se jednalo o výši 49 mil. Kč. Výjimkou byl pouze rok 2002, kdy byl deficit ve výši cca 10 mil. Kč zapříčiněn především vyšší investiční aktivitou. Jako ukazatel kvality hospodaření CRA preferuje výsledky provozního hospodaření, které byly ve sledovaném období vysoce přebytkové. S výjimkou roku 2002 neklesly pod 30 mil. Kč a každoročně stačily na krytí roční dluhové služby a částečně i kapitálových výdajů.

Ke svému hospodaření využívalo v historii město Domažlice poměrně intenzivně úvěrové zdroje, ve sledovaném období čerpaly však jen jeden úvěr v letech 2001 a 2002 (viz Dluhová služba).

Příjmy rozpočtu

Příjmy města (včetně přijatých cizích zdrojů) ve sledovaném období rostly průměrně o 14,25 %, absolutně se pohybovaly od 197,7 mil. Kč v roce 2000 do 336,9 mil. Kč v roce 2004. K nejvýraznějšímu nárůstu příjmů došlo v roce 2003 vlivem reformy veřejné správy, tzn. zrušením okresních úřadů a převedením kompetencí na obce s rozšířenou působností, mezi které patří i město Domažlice. Celkové příjmy města v roce 2004 dosáhly téměř 337 mil. Kč, tj. o cca 40 mil. Kč více než v roce 2003. Nejvýznamnější podíl na celkových příjmech měly v roce 2004 dotace (40,4 %) a daňové příjmy (35,8 %).

Celkové daňové příjmy včetně poplatků měly v letech 2000 – 2004 rostoucí tendenci, z 85,9 mil. Kč v roce 2000 vzrostly až na 120,5 mil. Kč v roce 2004. Nejvýnosnější v roce 2004 byla daň z přidané hodnoty (DPH), která se stala příjmem obecního rozpočtu změnou rozpočtového určení daní (RUD) v roce 2001 a od té doby má trvale rostoucí tendenci a tvoří v průměru 23 % daňových příjmů. V roce 2004 dosáhla výše 27,3 mil. Kč. Stabilním příjmem rozpočtu města je daň z příjmů právnických osob (DPPO), která vzrostla ze 14,1 mil. Kč na 18,6 mil. Kč v roce 2004 a tvoří průměrně 15 % celkových daňových příjmů. DPPO za obce dosáhla v roce 2004 cca 18 mil. Kč. Její výše prakticky nemá vliv na rozpočet města, neboť ve stejné výši se objevuje i na straně výdajové, jedná se tedy pouze o účetní položku. Výnos daně z příjmů fyzických osob (DPFO) ze závislé činnosti v roce 2001 vlivem změny RUD poklesl na 12,4 mil. Kč, poté každoročně rostl až na 19 mil. Kč v roce 2004. DPFO z podnikání dosáhla v roce 2004 11,4 mil. Kč, v roce 2001 výnos této daně poklesl, poté se pohyboval okolo 9 mil. Kč. Daň z nemovitostí je výlučnou daní, tzn. celý její výnos plyne do rozpočtu města. Jedná se o velmi stabilní příjem, jehož výše osciluje okolo 6 mil. Kč. Příjmy z poplatků do roku 2003 dosahovaly výše mezi 9 a 10 mil. Kč. Od roku 2003 významně vzrostly o cca 8,5 mil. Kč díky vyššímu výběru správních poplatků (vlivem reformy veřejné správy) a díky poplatku za likvidaci komunálního odpadu, který byl předtím zařazen mezi nedaňové příjmy. V roce 2004 dosáhly výše 20,2 mil. Kč (místní poplatky 11,1 mil. Kč, správní poplatky 9,1 mil. Kč).

Struktura příjmů rozpočtu v roce 2004

Struktura příjmů rozpočtu v roce 2004
 

Druhou nejvýznamnější složkou příjmů rozpočtu jsou dotace investiční a neinvestiční, které byly každoročně v průběhu sledovaného období navyšovány, z 25,1 mil. Kč v roce 2000 na 136,2 mil. Kč v roce 2004. K velmi výraznému nárůstu neinvestičních dotací (o více než 75 mil. Kč) došlo v roce 2003 rozšířením kompetencí a úkolů města v oblasti školství a výkonu státní správy. Podíl celkových dotací na celkových příjmech tak přesáhl 45 %. V roce 2004 činily neinvestiční dotace 116,3 mil. Kč. Investiční dotace v roce 2004 činily téměř 20 mil. Kč, z toho 14,3 mil. Kč činila dotace ze SFRB na výstavbu 39 b.j.

Nadprůměrné výše (téměř 34 mil. Kč, 10 % celkových příjmů) dosáhly v roce 2004 příjmy z prodeje majetku. Největší podíl měl výnos z prodeje části bývalého pivovaru za 23 mil. Kč. Příjmy z vlastní činnosti, poskytování služeb a z odvodů příspěvkových organizací dosáhly v roce 2004 16,5 mil. Kč, což je nejvíce v rámci sledovaného období, meziročně se jednalo o nárůst o cca 6 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy činily v roce 2004 26,7 mil. Kč, obdobně jako v roce předchozím. Jednalo se zejména o příjmy z pronájmu majetku (17,8 mil. Kč), příjmy z pokut a vratky transferů (2,8 mil. Kč), splátky půjček poskytnutých z rozpočtu města a příjmy z majetkových podílů a dividend. Převody z vlastních fondů města a sdružené prostředky dosáhly v roce 2004 výše 3,3 mil. Kč. Domažlice v roce 2004 nepřijaly žádné nové úvěrové zdroje.

Výdaje rozpočtu

S růstem příjmů města Domažlice rostly i jeho výdaje, jejich průměrný meziroční nárůst dosahoval téměř 16 %. Neinvestiční výdaje (včetně roční dluhové služby) se ve sledovaném období pohybovaly od 121,7 mil. Kč v roce 2000 do 251,1 mil. Kč v roce 2004 a tvořily 67 až 79 % celkových výdajů. K jejich výraznému nárůstu (o cca 67,5 mil. Kč) došlo v roce 2003 v důsledku reformy veřejné správy. Více než 1/3 výdajů je od roku 2003 určena na transfery příspěvkovým organizacím města, jako jsou např. školská zařízení a městská knihovna. V transferech jsou zahrnuty jak příspěvky města z vlastních zdrojů, tak i dotace ze státního rozpočtu na tato zařízení. V roce 2004 činily transfery 87 mil. Kč. Převod cca 80 úředníků ze zrušeného okresního úřadu na město Domažlice v roce 2003 s sebou přinesl také nárůst osobních nákladů na zaměstnance, meziročně o 24,4 mil. Kč. V roce 2004 tyto náklady na mzdy, pojistné apod. činily 48,6 mil. Kč. Přenosem kompetencí v oblasti sociální péče vzrostly i s tím spojené výdaje z průměrných 6 mil. Kč na téměř 20 mil. Kč. Výplata sociálních dávek je realizována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu.

Běžné výdaje města spojené s provozem úřadu, plněním úkolů města, tzn. běžné opravy majetku ve vlastnictví města Domažlice, platby za energie atd. činily v roce 2004 85,5 mil. Kč. V meziročním srovnání je patrný nárůst o téměř 14 mil. Kč, v důsledku čehož se běžné výdaje po výrazném poklesu v roce 2003 opět vrátily na úroveň roku 2002, a to především nárůstem výdajů na opravy a udržování městského majetku. Kromě toho poskytlo město ze svého rozpočtu i neinvestiční dotace ve výši 1,8 mil. Kč. Součástí neinvestičních výdajů jsou dle CRA i výdaje na roční dluhovou službu, tj. splátky jistiny včetně úroků. Výše roční dluhové služby v letech 2000 až 2003 postupně klesala z 14,8 mil. Kč na 5,7 mil. Kč. Vlivem jednorázové splátky desetileté bezúročné půjčky z Fondu rozvoje bydlení (3,5 mil. Kč) se výše roční dluhové služby v roce 2004 zvýšila na 8,4 mil. Kč.

Struktura výdajů rozpočtu v roce 2004

Struktura výdajů rozpočtu v roce 2004
 

Investiční výdaje se na celkových výdajích Domažlic podílely ve sledovaném období 20 – 32 %, což je v porovnání s ostatními hodnocenými subjekty poměrně vysoké procento, které výrazně přispívá k rozvoji města. Výše investovaných prostředků se pohybovala od 55 do 78 mil. Kč. Jednalo se především o investice do bytového fondu, výstavbu DPS, rekonstrukci komunikací a chodníků, opravy budov v majetku města, výkupy pozemků, rekonstrukci sportovního stadionu, výstavbu tělocvičny ZŠ Komenského, zkvalitňování a rozšiřování technické infrastruktury apod. V roce 2004 bylo na investiční akce vyčleněno 74,2 mil. Kč. K významným akcím patřilo dokončení nástavby DPS (6,9 mil. Kč), výkup pozemků za 25 mil. Kč (především pro průmyslovou zónu) a odlehčení kanalizace v Komenského ul. a Hánově parku za 5,8 mil. Kč (z toho dotace 2 mil. Kč). Do místních komunikací vložilo město 4,3 mil. Kč a do rekonstrukcí a oprav majetku města 2,9 mil. Kč, postupně je rekultivována skládka Havlovice (1,1 mil. Kč). Pokračovala také výstavba 39 b.j. v bývalých kasárnách, do které město v roce 2004 vložilo dotaci ze SFRB ve výši 14,3 mil. Kč. Město také vynaložilo značné prostředky na projektovou přípravu finančně náročných rozvojových investic jako je zimní stadion a akce Čistá Berounka.

Dluhová služba

V minulých letech město Domažlice využívalo velmi hojně úvěrové zdroje k financování svých investičních aktivit, např. na rekonstrukci městské čistírny odpadních vod, na dostavbu sociálního zařízení sportovní haly, na rozvoj bydlení, rekonstrukci inženýrských sítí v městské památkové zóně a dostavbu domu s pečovatelskou službou. V současné době městu zbývá splatit dva úvěry. Jedná se o úvěr z roku 1998 od Volksbank v DEM v protihodnotě 10 mil. Kč, jehož zůstatek, splatný v roce 2006, k 31. 12. 2004 činil cca 2 mil. Kč. Zatím poslední úvěr byl městem Domažlice přijat v roce 2001 od ČSOB, a. s. ve výši 20 mil. Kč za účelem modernizace centrálního zásobování teplem sídliště Kozinovo pole se splatností v červnu 2008. K 31. 12. 2005 činil nesplacený zůstatek téměř 11 mil. Kč. V roce 1994 Domažlice přijaly návratnou finanční výpomoc ze SFRB ve výši 3,5 mil. Kč, která byla splacena v roce 2004.

Město Domažlice uvažuje o přijetí úvěru v roce 2006 v souvislosti se započatou výstavbou zimního stadionu. Jednalo by se maximálně o 20 mil. Kč, a to pouze v případě, že by výše získaných státních dotací na tuto investici byla nižší než předpokládaná. Další zvýšení zadluženosti, ať již čerpáním úvěrových zdrojů či ručením za závazky třetím osob, město zatím nepředpokládá.

Předpokládaný budoucí vývoj hospodaření města

Hospodaření města Domažlice bude v budoucnu ovlivněno především připravovanými investicemi do výstavby zimního stadionu, průmyslové zóny a účastí města v projektu Čistá Berounka apod. Vzhledem k finanční náročnosti těchto projektů bude město v následujících několika letech nuceno využít naakumulované finanční rezervy z minulých let případně i cizí zdroje v závislosti na výši získaných dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie. Je třeba se tedy zaměřit na plánování vynakládaných prostředků směrem k maximální efektivitě jejich využití, a to nejen z hlediska nákladů na realizaci těchto akcí, ale i z hlediska budoucích provozních nákladů.

Upravený rozpočet k červenci 2005 byl schválen s deficitem hospodaření ve výši 70,5 mil. Kč (včetně čerpání a splátek úvěrových zdrojů). Na základě vývoje skutečného plnění rozpočtu předpokládá CRA snížení skutečné výše deficitu hospodaření města na konci účetního období vzhledem k přesunutí části investičních akcí do příštích let.

Co se týká provozního hospodaření, upravený rozpočet uvádí deficit ve výši 3,96 mil. Kč. Tento výsledek je však ovlivněn skutečností, že do nespecifikovaných neinvestičních rezerv byla zařazena státní dotace pro obce s rozšířenou působností na vybudování sídla úřadu ve výši 16,2 mil. Kč. Tato dotace bude městem Domažlice využita na koupi objektu Komerční banky, a.s. (10 mil. Kč v roce 2005, dalších 7 mil. Kč bude započítáno vůči nájemnému). Dle CRA patří tato suma (10 mil. Kč) spíše do kapitálových výdajů, tudíž provozní výsledek reálně činí 6,04 mil. Kč.

Struktura příjmů dle upraveného rozpočtu v roce 2005
 

Struktura příjmů dle upraveného rozpočtu v roce 2005

Celkové příjmy upraveného rozpočtu činí 236,5 mil. Kč. Nejvýznamnější podíl na příjmech by měly mít daňové příjmy, které jsou rozpočtovány ve výši 132,9 mil. Kč, tj. o 12,4 mil. Kč vyšší než v roce 2004. Podíl jednotlivých daní by měl být obdobný jako v předchozím roce. Nárůst výnosů je očekáván u DPH a DPFO ze závislé činnosti. Ostatní daňové příjmy by se měly vyvíjet stabilně.

U příjmů z dotací je patrný výrazný pokles ze 136 mil. Kč na 50,6 mil. Kč dle upraveného rozpočtu. Ten je způsoben především změnou financování obecních škol, kdy transfery od státu půjdou v roce 2005 mimo rozpočet obcí, z krajského rozpočtu přímo k příspěvkovým organizacím. Tím lze předpokládat neinvestiční dotace města Domažlice o cca 60 mil. Kč nižší. Neinvestiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 48 mil. Kč, investiční pak pouze 2,4 mil. Kč. CRA očekává přírůstek dotací, jednak po přiznání některých investičních dotačních titulů a také neinvestičních dotací od státu čerpaných v průběhu roku.

Příjmy z prodeje majetku v upraveném rozpočtu činí 17,9 mil. Kč, z toho 7,5 mil. Kč z prodeje druhé části bývalého pivovaru. Avšak tato částka, dle předpokladu zastupitelů města, bude příjmem rozpočtu až v příštím roce. Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši 11,5 mil. Kč, ostatní neinvestiční příjmy pak 21,5 mil. Kč a převody z vlastních fondů 2,1 mil. Kč. V upraveném rozpočtu město nepředpokládá přijetí nových úvěrových zdrojů.

Celkové výdaje upraveného rozpočtu z července 2005 byly schváleny ve výši 307 mil. Kč, což je o téměř 20 mil. Kč méně než v minulém roce. Konečná výše výdajů však bude opět ovlivněna (zvýšena) průběžně přijímanými dotacemi ze státního rozpočtu a jejich umístěním dle účelu a naopak lze dle CRA očekávat snížení rozpočtovaných kapitálových výdajů v návaznosti na jejich skutečné plnění. Na druhé straně bude výše celkových výdajů oproti předchozím rokům ovlivněna změnou financování obecních škol (viz výše).

Neinvestiční výdaje byly schváleny ve výši 210,5 mil. Kč (tj. 68,6 % celkových výdajů). Kromě příspěvků příspěvkovým organizacím (ovlivněné výší dotací) neočekávají Domažlice prostřednictvím svého upraveného rozpočtu žádné zásadní změny rozpočtovaných neinvestičních výdajů oproti minulému roku. Osobní výdaje činí 47 mil. Kč, příspěvky PO 45 mil. Kč, sociální dávky 17,8 mil. Kč a poskytnuté neinvestiční výdaje 2,6 mil. Kč.

Na ostatní neinvestiční výdaje na provoz obecního úřadu, vykonávání správních činností, opravy a údržbu městského majetku apod. je určeno 93,1 mil. Kč. Splátky dluhů včetně úroků jsou rozpočtovány ve výši 4,9 mil. Kč.

Struktura výdajů dle upraveného rozpočtu v roce 2005
 

Struktura výdajů dle upraveného rozpočtu v roce 2005

Podíl investičních výdajů na celkových výdajích činí dle upraveného rozpočtu 31,44 %, tj. 96,2 mil. Kč. K nejvýznamnějším rozpočtovaným akcím patří průmyslová zóna, vybudování 30 b.j. v bývalých kasárnách, zimní stadion a příprava projektu Čistá Berounka. Město vynaloží v roce 2005 dále prostředky na výstavbu hasičské zbrojnice, rekultivaci skládky Havlovice, veřejné osvětlení a výkup pozemků apod.

Z průmyslové zóny jsou v realizaci první dvě etapy (sítě pod kruhovou křižovatkou a rekonstrukce komunikace Lísková včetně infrastruktury) za cca 9 mil. Kč včetně dotace 4,4 mil. Kč z fondu Phare 2003. Zbylé investice z téměř 40 mil. Kč předpokládaných pro rok 2005 budou s velkou pravděpodobností odloženy do příštího roku. Díky této úspoře by měl být navýšen objem prostředků na přípravu výstavby 30 b.j. v bývalých kasárnách. Celkově se jedná o investici 31 mil. Kč, do které město vloží předpokládanou státní dotaci ve výši cca 15,5 mil. Kč, zbytek uhradí za tímto účelem vzniklé bytové družstvo.

Výstavba zimního stadionu již byla zahájena, z rozpočtu města je vyčleněno 6,2 mil. Kč a byla přislíbena státní dotace 15 mil. Kč. Celkové odhadované náklady této investice činí 88 mil. Kč, přičemž se počítá s podílem státních dotací; pro rok 2006 se předpokládá dotace až 25 mil. Kč. Na přípravu dokumentace k projektu Čistá Berounka plánovalo město vynaložit až 7 mil. Kč, i u této akce však lze předpokládat přesun do příštího roku. Náklady tohoto projektu se odhadují až na 286 mil. Kč, přičemž jeho financování není dosud upřesněno. Podíl města Domažlice by měl být cca 70 mil. Kč.

Kromě již zmiňovaných investic město připravuje do dalších let zainvestování obytné zóny v sousedství průmyslové zóny a zimního stadionu a rekonstrukci plaveckého bazénu.

CRA vychází ze struktury financování, která počítá i s finanční podporou státu či fondů Evropské Unie. Při jejich zapojení a vzhledem k současným finančním zdrojům města a v případě správného rozplánování investic by nemělo dojít k narušení finanční stability města. V případě nepřidělení dotací, o které město zažádalo, CRA upřednostňuje odložení popř. omezení rozsahu těchto investic před plným financováním z rezerv města.


Vytvořeno: 8. 5. 2005
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: