Menu
Město Domažlice
Domažlice

Výběřové řízení s aukcí - 3. kolo

Zastupitelstvo města na svém 03. zasedání dne 19.12.2018 svým usnesením č. 51 schválilo záměr prodat pozemek p. č. 2382/38 v k. ú. Domažlice, vyznačený v  situačním plánku tvořícím přílohu č. 1 tohoto oznámení, a zřídit k němu právo stavby, to vše za níže uvedených podmínek formou výběrového řízení s aukcí.

Město Domažlice vyhlašuje dnem zveřejnění tohoto záměru na úřední desce Městského úřadu Domažlice tato výběrová řízení s aukcí (dále každé jednotlivě jen "výběrové řízení") na:

  • prodej pozemku p. č. 2382/38, druh pozemku orná půda o výměře 688 m2 (dále jen "Pozemek 09") a zřízení práva stavby k Pozemku 09.

 

Pozemek 09 jsou dále označovány samostatně jako „Pozemek“.

Pozemek je zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Domažlice, obec Domažlice a okres Domažlice.

Pozemek se nachází v nové obytné zóně v ulici Vrbova v Domažlicích - Týnské Předměstí a je určen pro výstavbu rodinných domů. V současné době již byly dokončeny stavební práce v rámci veřejné zakázky na realizaci stavby obslužné komunikace pro tuto obytnou zónu. Pozemek je volně přístupný a z tohoto důvodu se v rámci tohoto výběrového řízení nebude konat jeho prohlídka. Příslušenstvím Pozemku jsou přípojky inženýrských sítí - přípojka vodovodu, kanalizační přípojka dešťových vod, kanalizační přípojka splaškových vod. K Pozemku budou přivedeny přípojky plynovodu ukončené kulovým uzávěrem v pilíři pro umístění hlavního uzávěru plynu, tento pilíř bude součástí Pozemků.

Připojení Pozemku k distribuci elektřiny bude provedeno společností ČEZ Distribuce a. s. samostatně.

Do Pozemku 9 zasahují ochranná pásma distribučního zařízení dle energetického zákona, a to ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí do 35 kV pro vodiče bez izolace v rozsahu 10 metrů (měřeno kolmo na vedení, po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti) a ochranné pásmo stožárových elektrických stanic s venkovním přívodem s převodem napětí do 52 kV v rozsahu 7 metrů od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech. Činnost v ochranném pásmu podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.

Koncept smlouvy o zřízení práva stavby a o smlouvě budoucí kupní obsahující podstatné náležitosti této smlouvy (dále jen "Smlouva") je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto oznámení.

Účastníci výběrového řízení

Účastníky výběrového řízení (dále jen "účastník") mohou být fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné. Účastníkem se uvedená osoba stává, pokud včas podala městu Domažlice přihlášku do výběrového řízení na předepsaném formuláři (dále jen "Přihláška"), a pokud včas složila kauci za podmínek stanovených v tomto oznámení. Formulář Přihlášky je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto oznámení.

Přihlášku lze městu Domažlice podat v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Přihláška v listinné podobě musí být opatřena vlastnoručním podpisem účastníka a doručena na adresu Město Domažlice, Městský úřad Domažlice - podatelna, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20.

Přihláška v elektronické podobě musí být podána ve formátu PDF a musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem účastníka založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a doručena buď do datové schránky města Domažlice (ID DS:q25byeg ) anebo na adresu elektronické podatelny města Domažlice podatelna@mesto-domazlice.cz.

Lhůta pro podání Přihlášky se stanovuje do 12:00 h dne 18.01.2019. Zmeškání lhůty nelze prominout.

Složení kauce

Na důkaz vážného zájmu o nabytí Pozemku skládá osoba, která si přeje stát se účastníkem, ve prospěch města Domažlice částku kauce ve výši 50.000 Kč (dále jen „kauce“).

Kauci lze složit v hotovosti do pokladny města Domažlice na adrese Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice - číslo dveří 106, anebo bezhotovostním převodem na účet města Domažlice číslo 199231585/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., pobočka Domažlice.

Jako variabilní symbol uvede účastník níže uvedený číselný údaj, ve kterém DDMMRRRR představuje datum narození účastníka ve formátu den, měsíc a rok (např. v případě data narození 01.02.1974 se uvede 01021974):

- v případě výběrového řízení Pozemek 09: 09DDMMRRRR.

Kauce musí být složena před podáním Přihlášky a doklad o její úhradě musí být k Přihlášce připojen.

Včasným složením kauce je osoba - účastník - oprávněna zúčastnit se právě toho výběrového řízení, do kterého se přihlásila a ve vztahu ke kterému složila kauci (na daný konkrétní variabilní symbol). V případě zájmu o účast ve více výběrových řízeních je nutné, aby osoba podala Přihlášku do každého výběrového řízení samostatně a uhradila příslušnou kauci pro každé výběrové řízení (tedy např. při účasti ve dvou výběrových řízení je třeba podat dvě Přihlášky a složit dvě kauce, každou na jiný variabilní symbol).

Lhůty a podmínky pro vrácení kauce jsou uvedeny v Podmínkách výběrového řízení s aukcí tvořících jako příloha č. 4 nedílnou součást tohoto oznámení.

Minimální kupní cena

 

Minimální kupní cena Pozemku 09 se stanoví ve výši 1.238.400 Kč.

Tyto vyhlášené minimální kupní ceny zahrnují již daň z přidané hodnoty, hodnotu přípojek inženýrských sítí.

Prezence účastníků a zahájení aukce

Aukce pro všechna výběrová řízení se uskuteční v pondělí dne 21.01.2019 v zasedací místnosti budovy Městského úřadu, náměstí Míru 1, Domažlice - č. dveří 406. 

Aukce bude zahájena v 16.00 h.

Prezence účastníků začíná v 15.30 h a končí v 16.00 h.

Průběh aukce je podrobněji popsán v Podmínkách výběrového řízení s aukcí.

Při aukci může být účastník zastoupen zmocněncem na základě plné moci, jejíž předepsaný vzor je uveden v příloze č. 5 tohoto oznámení. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Nebude-li plná moc odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 5 tohoto oznámení, anebo nebude-li podpis zmocnitele na ní úředně ověřen, vyhrazuje si město právo účast uchazeče, resp. jeho zmocněnce v aukci nepřipustit.

Průběh aukce a minimální příhoz

Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat vyhlášená minimální kupní cena. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci se stanovuje na částku 10.000 Kč. V průběhu aukce je předseda komise oprávněn částku minimálního příhozu snížit dle vlastní úvahy, a to v souladu s Podmínkami výběrového řízení s aukcí,

Výběr vítěze výběrového řízení

 

Vítězem každého výběrového řízení se stane ten účastník, který v aukci nabídl nejvyšší kupní cenu.

O uzavření Smlouvy s vítězem výběrového řízení bude rozhodovat zastupitelstvo města Domažlice. Účastník bere na vědomí, že zastupitelstvo nemusí uzavření Smlouvy schválit, a rovněž bere na vědomí, že účastí ve výběrovém řízení ani vítězstvím v aukci (ve výběrovém řízení) mu nevzniká vůči městu Domažlice právo na uzavření žádné smlouvy.

Práva a povinnosti vítěze výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení je povinen doručit městu Domažlice Smlouvu opatřenou svým úředně ověřeným podpisem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy města Domažlice k uzavření Smlouvy, jež bude součástí výpisu z usnesení zastupitelstva města, kterým bylo uzavření Smlouvy s vítězem výběrového řízení schváleno. Uvedenou výzvu zašle město Domažlice vítězi výběrového řízení do 45 dnů od skončení aukce.

V případě, že vítěz výběrového řízení odmítne s městem Domažlice Smlouvu uzavřít nebo se ocitne v prodlení s doručením Smlouvy opatřené jeho úředně ověřeným podpisem městu, vznikají městu Domažlice následující práva:

  1. právo zrušit své rozhodnutí o uzavření Smlouvy s vítězem výběrového řízení a

  2. právo požadovat po vítězi výběrového řízení zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající kauci. Každý účastník dává souhlas s tím, aby město Domažlice použilo jím složenou kauci na úhradu smluvní pokuty podle předcházející věty.

V případě, že vítěz výběrového řízení odmítne s městem Domažlice Smlouvu uzavřít, může být k jejímu uzavření vyzván účastník, který se umístil na druhém místě ve výběrovém řízení, pokud jím nabídnutá kupní cena v aukci není nižší než 90 % ceny nabídnuté vítězem výběrového řízení. Bude-li takovému účastníkovi zmíněná výzva ze strany města Domažlice doručena do 90 dnů ode dne, kdy se uskutečnila aukce, vznikají mu stejná práva a povinnosti jaké má vítěz výběrového řízení podle tohoto článku oznámení (zejm. povinnost dodržet výše uvedenou lhůtu k uzavření Smlouvy a povinnost uhradit za výše uvedených okolností smluvní pokutu).

Úhrada kupní ceny bude provedena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Kauce bude započtena oproti kupní ceně (nebyla-li použita na úhradu smluvní pokuty).

Doplňující údaje

Město Domažlice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu Smlouvy ze své strany. Zrušení výběrového řízení se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 občanského zákoníku a účastník nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona. Účastníci výběrové řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani s uzavřením Smlouvy.

Zrušení výběrového řízení před termínem pro doručení Přihlášek město Domažlice uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásilo toto výběrové řízení.

Aukce neprobíhá podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. Na tento prodej Pozemků se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016.Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Na výběrové řízení organizované na základě tohoto oznámení a na právní poměry jím založené nebo s ním související se nepoužijí ustanovení §§ 1770 – 1784 občanského zákoníku (zvláštní způsoby uzavírání smlouvy).

Při doručování písemností v rámci tohoto výběrového řízení se uplatňuje domněnka dojití dle § 573 občanského zákoníku.


 

Domažlice 21.12.2018


 

Příloha č. 1 – situační plánek s vyznačením Pozemků

Příloha č. 2 – koncept smlouvy o zřízení práva stavby a o smlouvě budoucí kupní obsahující podstatné náležitosti této smlouvy

Příloha č. 3 – formulář Přihlášky, SJM

Příloha č. 3 – formulář Přihlášky, podílové spoluvlastnictví

Příloha č. 3 – formulář Přihlášky, výlučné vlastnictví

Příloha č. 4 – podmínky výběrového řízení s aukcí

Příloha č. 5 - vzor plné moci při zastoupení při aukci


 

 

Datum vložení: 21. 12. 2018 8:23
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2018 7:41
Autor:

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)