Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nabídka posledního volného pozemku ve Vrbově ul. v Domažlicích

Dne 21.01.2019 proběhlo 3. kolo výběrového řízení s aukcí, jehož předmětem byl prodej posledního volného pozemku v lokalitě obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích. Vzhledem k tomu, že se do aukce se nepřihlásil žádný účastník, zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 30.01.2019 usnesením č. 104 b) schválilo záměr prodat tento pozemek p. č. 2382/38 v k. ú. Domažlice za cenu minimálně 1.238.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku s tím, že žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu.

Jedná se o prodej pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu ve Vrbově ulici v Domažlicích, Týnské Předměstí. K pozemkujsou přivedeny přípojky inženýrských sítí - vodovodu, kanalizacea plynu. Obslužná pozemní komunikace je zpevněna asfaltobetonovým krytem.

Prodej bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zřízením zřízení práva stavby, aby bylo zajištěno, že stavby rodinných domů, pro které jsou pozemky určeny, budou realizovány ve sjednaných termínech.

Pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě jsou stanoveny tyto regulativy

  1.  bude respektována pevná stavební čára, jednotlivé objekty budou umístěny v uličním profilu pozemků tak, aby nedocházelo k odsouvání hlavních staveb do hloubi pozemků, vzdálenost této pevné stavební čáry je 5 m od hranice pozemků přiléhající k pozemní komunikaci ,

  2. střechy rodinných domů budou sedlové nebo polovalbové, hřebeny střech domů budou umístěny kolmo směrem k obslužné pozemní komunikaci, štíty budou umístěny souběžně s obslužnou pozemní komunikací,

  3. fasády rodinných domů budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů, nebo palubek, přípustné jsou i prosklené stěny; sruby a podobné stavby nebudou přípustné,

  4. na pozemku stavebníka budou vybudována minimálně 2 parkovací stání (stavebník je povinen vybudovat minimálně 2 parkovací stání na vlastním pozemku),

  5. vjezdová vrata u navržených vjezdů budou osazena minimálně 5 m od hrany obslužné pozemní komunikace, aby nedocházelo v případě zastavení vozidla před vjezdovými vraty ke stání vozidla na obslužné pozemní komunikaci a uvedené sjezdy mohly sloužit jako obratiště a výhybny pro vozidla; jestliže se vjezdová vrata budou otevírat směrem k místní obslužné komunikaci, je třeba zvětšit délku odsazení o délku těchto vrat při otevření,

  6. ke snížení odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch rodinných domů budou nové rodinné domy vybaveny retenčními objekty k přednostnímu využití na vlastních pozemcích doplněné o možnost vsakování dešťových vod do podloží, bude umožněno připojení havarijních přepadů z retenčních objektů s nátokem do výše navrhovaného průtoku (pro R.: 15 min, I: 128/l/š/ha, P: 0,5) Qn 2-3 l/s. 

Do pozemkuzasahují ochranná pásma distribučního zařízení dle energetického zákona, a to ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí do 35 kV pro vodiče bez izolace v rozsahu 10 metrů (měřeno kolmo na vedení, po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti) a ochranné pásmo stožárových elektrických stanic s venkovním přívodem s převodem napětí do 52 kV v rozsahu 7 metrů od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.

Zájemci mohou své žádosti podávat písemně na adresu Město Domažlice, odbor správy majetku, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 nebo elektronicky na adresu podatelna@mesto-domazlice.cz s uvedením svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).

Přílohy

situační plánek

priloha_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 689,13 kB
Datum vložení: 1. 2. 2019 9:09
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2019 8:39
Autor:

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)