Menu
Město Domažlice
Domažlice

Obytná zóna Na Bábě - nejčastější dotazy a odpovědi

Na základě četných dotazů ke způsobu realizace prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny Na Bábě v Domažlicích zveřejňujeme nejčastější dotazy, se kterými se na město Domažlice obrací zájemci o koupi pozemků, a odpovědi na ně.

Zkratka "smlouva" je v tomto textu použita pro označení "smlouvy o zřízení práva stavy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní".

 

Jak rezervovat pozemek?

Stačí zaslat jednoduchou žádost, která bude obsahovat označení požadovaného pozemku (parcelním číslem dle katastru nemovitostí nebo číslem, kterým je označen v projektové dokumentaci, nebo číslem dle rezervací) a bude z ní zřejmé, kdo žádost podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště). Žádost lze poslat i elektronicky na adresu podatelna@mesto-domazlice.cz, do předmětu uveďte "žádost o rezervaci pozemku v obytné zóně Na Bábě".

 

Je stav rezervací na tomto webu aktuální?

Ano.

Přehled rezervací je k nahlédnutí zde.

 

Jak dlouho mohu mít pozemek rezervován?

Po rezervaci pozemku je zaslán zájemci koncept_smlouvy (zpravidla do 2 týdnů). Je stanovena lhůta dvou měsíců pro akceptování zaslaného konceptu smlouvy nebo zaslání připomínek k tomuto konceptu smlouvy. Zároveň je zájemce požádán o sdělení, zda v rámci zajištění financování výstavby řadového domu bude požadovat zřízení zástavního práva k pozemku, ke kterému se zřizuje právo stavby. V případě že ano, bude vyzván ke sdělení podmínek, za kterých bude zástavní právo zřízeno (tedy k předložení návrhu zástavní smlouvy). Po marném uplynutí této dvou měsíční lhůty bude rezervace zrušena.

 

Budou evidováni i náhradníci?

Ano. Nově budou evidováni i další zájemci o koupi již rezervovaných pozemků.

 

Mohu získat projektovou dokumentaci řadových domů před mým rozhodnutím o koupi?

Ano, ovšem pouze na základě podepsaného protokolu, neboť se jedná o autorské dílo chráněné zákonem. Protokol musí být vlastnoručně podepsaný nebo zaručeným elektronickým podpisem. Takto lze získat projektovou dokumentaci v elektronické podobě. V tištěné podobě je předávána zájemcům po uzavření smlouvy, a to ve dvou vyhotoveních. Jedná se o projektovou dokumentaci pro stavební povolení typového řadového domu.

Část projektové dokumentace je zveřejněna v článku Aktuální nabídka pozemků - projektová dokumentace řadových domů 7.2  zveřejněném na těchto internetových stránkách.

 

Proč je prodej realizován na základě smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy budoucí kupní?

 

Podrobněji jsou důvody popsány v článku Při prodeji pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě je používán institut zřízení práva stavby dle nového občanského zákoníku zveřejněném na těchto internetových stránkách.

 

Na jak dlouho je zřizováno právo stavby?

Na dobu 30 měsíců ode dne uzavření smlouvy s ohledem na předpoklad, že přibližně do 2 let od uzavření smlouvy dojde k výstavbě řadového domu a k převodu vlastnického práva k předmětnému pozemku na stavebníka. Po dohodě je možné dobu prodloužit, ale je nutné brát v potaz, že kompetentní rozhodnout v této věci za město je zastupitelstvo města, které zasedá obvykle jedenkrát měsíčně. Návrh na vklad práva stavby do katastru nemovitostí bude podán po úhradě kupní ceny v celé výši.

 

Kdy je splatný rezervační poplatek a doplatek kupní ceny?

Rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč je splatný ve lhůtě 15 dnů poté, co zájemce obdrží výpis z usnesení zastupitelstva města, kterým byl schválen prodej pozemku a uzavření smlouvy, tedy před podpisem samotné smlouvy. Doplatek kupní ceny je splatný do dvou měsíců ode uzavření smlouvy. Až po úhradě kupní ceny v celé výši bude podán návrh na vlad práva stavby do katastru nemovitostí.

 

S kým musím stavbu řadového domu konzultovat?

Stavba musí být provedena dle projektové dokumentace, veškeré změny stavby řadového domu musí odsouhlasit projektant stavby. Vždy doporučujeme konzultovat předem se zpracovatelem projektové dokumentace Ing. arch. Ladislavem Schejbalem věci týkající se např. možnosti provedení nástavby, barevné provedení fasády či změny dispozic.

 

Mohu si dodavatele stavby vybrat sám?

Ano.

 

Dostanu s projektovou dokumentací též stavební povolení?

Ano, ověřenou kopii. Jedná se o stavební povolení vydané Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánováním dne 25.01.2010, pod č. j. OVÚP-11731/2009-4254/2010/Sz a rozhodnutí ze dne 06.02.2016, pod č. j. MeDO-7987/2016-Sz, kterým byla prodloužena jeho platnost.

 

Je v ceně pozemku též jeho vytyčení?

V rámci prodeje zajišťuje město na svůj náklad vytyčení hranic pozemků a přípojek inženýrských sítí. Polohové a výškové vytyčení stavby řadového domu včetně si zajistí budoucí stavebník sám v rámci samotné výstavby řadového domu.

 

Kdy se stanu vlastníkem pozemku?

Po dokončení stavby řadového domu za předpokladu, že stavba bude provedena dle projektové dokumentace, bude dokončena a stavebník nebude mít vůči městu žádné dluhy. Poté dojde k uzavření kupní smlouvy a vkladu vlastnického práva stavebníka k pozemkům do katastru nemovitostí.

 

Co je součástí práva stavby, co musí být vybudováno?

Stavba řadového domu, přípojek inženýrských sítí a oplocení.

 

Proč nebudu moci mít oplocení na hranici svého pozemku?

Oplocení má být umístěno tak, aby byla mezi jednotlivými řady rodinných domů zachována veřejně přístupná obslužná komunikace o šíři 2 m (mezi oplocením zahrad řadových domů). Prakticky to znamená, že oplocení v zadní části zahrad bude o 1 m posunuto od hranice pozemků, tedy že část pozemku zájemce bude součástí veřejné komunikace. Důvodem je zachování obslužnosti řadových domů, přesněji jejich zahrad.

Upozornění

Město Domažlice si dovoluje upozornit, že rozhodování o dispozicích s majetkem města se řídí pravidly vyplývajícími z platných právních předpisů (zejm. zákon o obcích, zákon o zadávání veřejných zakázek), která vyžadují předchozí zveřejnění záměru určitých majetkových dispozic, jejich projednání a schválení příslušnými orgány města, případně následné uveřejnění uzavřené smlouvy zákonem předvídaným způsobem. Rozhodování rady města a zastupitelstva města ohledně právních jednání, která jsou jim vyhrazena, je výlučnou kompetencí těchto orgánů. Do doby jejich konečného rozhodnutí o schválení takového vyhrazeného právního jednání nemůže město zaručit, že k právnímu jednání vůbec dojde. Až do doby konečného rozhodnutí příslušného orgánu tedy nemůže být založeno důvodné očekávání druhé strany, že smlouva bude uzavřena. Toto očekávání nemohou s ohledem na zákonná pravidla nakládání s majetkem města založit ani úkony či rozhodnutí, která předcházejí končenému schválení právního jednání k tomu příslušným orgánem (tedy důvodné očekávání nemohou založit zejména úkony jako zveřejnění záměru, schválení určité dispozice jiným orgánem města, které má pro příslušný orgán pouze doporučující charakter apod.).  Ani zaslání konceptu smlouvy na základě provedené rezervace tak nemůže představovat ujištění ze strany města Domažlice, že k právnímu jednání/uzavření smlouvy ze strany města skutečně dojde.


 

 

Datum vložení: 1. 2. 2019 7:18
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2019 8:02
Autor:

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)