Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nejčastější dotazy a odpovědi

Na základě četných dotazů ke způsobu realizace prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice v Domažlicích zveřejňujeme nejčastější dotazy, se kterými se na město Domažlice obrací zájemci o koupi pozemků, a odpovědi na ně.

Zkratka "smlouva" je v tomto textu použita pro označení "smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní".


Je možné pozemek rezervovat?

U prodeje těchto pozemků nejsou prováděny rezervace. Žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu. Pokud městu budou doručeny dvě a více žádostí o koupi téhož pozemku, bude příslušným orgánům města předložen návrh na prodej tohoto pozemku formou výběrového řízení.

 

Co musí obsahovat žádost a na koho ji mám adresovat?

Zájemci mohou své žádosti podávat písemně na adresu Město Domažlice, odbor správy majetku, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 nebo elektronicky na adresu podatelna@mesto-domazlice.cz, do předmětu uveďte "Koupě pozemku - obytná zóna Havlovice".

Žádost musí obsahovat označení požadovaného pozemku (parcelním číslem dle katastru nemovitostí) a musí z ní být zřejmé, kdo žádost podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, podpis).

 

Jakáje výše kupní ceny?

Kupní cena je stanovena ve výši minimálně 1.100 Kč/m2. Jedná se o cenu celkovou, tedy včetně přípojek inženýrských sítí a DPH.

 

Získám projektovou dokumentaci rodinného domu?

Ne. Zájemce (budoucí kupující a stavebník) si projektovou dokumentaci a všechna povolení potřebná pro umístění a provedení rodinného domu zajistí sám. Je nutné respektovat stanovené regulativy pro stavbu rodinného domu vyplývající z platného územního plánu a zastavovací studie. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena městem a stavebník je povinen předložit ji ke kontrole do 12 měsíců od uzavření smlouvy.

 

Jaké jsou regulativy města pro stavbu rodinného domu?

Jedná se o tyto regulativy:

- zastavitelnost pozemku činí max. 40 %, do této plochy se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy,

- výška hlavního objektu nepřekročí 1,5 NP (max. výška bude činit 9 m od okolního terénu) při respektování okolní výškové hladiny stávající venkovské zástavby přiléhající k obslužné pozemní komunikaci v lokalitě obytné zóny (tzn. plné obytné podlaží s možností využití podkroví),

- bude respektována pevná stavební čára, jednotlivé objekty budou umístěny v uličním profilu pozemků tak, aby nedocházelo k odsouvání hlavních staveb do hloubi pozemků, vzdálenost této pevné stavební čáry je 6 m od hranice pozemků přiléhající k pozemní komunikaci,

- střechy rodinných domů budou sedlové nebo polovalbové, hřebeny střech domů budou umístěny kolmo směrem k obslužné pozemní komunikaci, štíty budou umístěny souběžně s obslužnou pozemní komunikací,

- fasády rodinných domů budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů, nebo palubek, přípustné jsou i prosklené stěny; sruby a podobné stavby nebudou přípustné,

- na pozemku stavebníka budou vybudována minimálně 2 parkovací stání (stavebník je povinen vybudovat minimálně 2 parkovací stání na vlastním pozemku).

 

Kdy obdržím koncept smlouvy?

koncept smlouvy  je zasílán zájemcům zpravidla do dvou týdnů ode dne podání jejich žádosti o koupi pozemku.

 

Proč je prodej realizován na základě smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy budoucí kupní?

Město přistoupilo ke stejnému způsobu prodej pozemků jako v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích, aby předešlo případným koupím pozemků spekulanty a zajistilo dodržení schválených regulativ. Podrobněji jsou důvody popsány v článku Při prodeji pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě je používán institut zřízení práva stavby dle nového občanského zákoníku zveřejněném na těchto internetových stránkách.

 

Na jak dlouho je zřizováno právo stavby?

Na dobu 48 měsíců ode dne uzavření smlouvy s ohledem na předpoklad, že přibližně do 4 let od uzavření smlouvy dojde k výstavbě rodinného domu a k převodu vlastnického práva k předmětnému pozemku na stavebníka. Po dohodě je možné dobu prodloužit, ale je nutné brát v potaz, že kompetentní rozhodnout v této věci za město je zastupitelstvo města, které zasedá obvykle jedenkrát měsíčně. Návrh na vklad práva stavby do katastru nemovitostí bude podán po úhradě kupní ceny v celé výši.

 

Kdy je splatný rezervační poplatek a doplatek kupní ceny?

Rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč je splatný ve lhůtě 15 dnů poté, co zájemce obdrží výpis z usnesení zastupitelstva města, kterým byl schválen prodej pozemku a uzavření smlouvy, tedy před podpisem samotné smlouvy. Doplatek kupní ceny je splatný do dvou měsíců od uzavření smlouvy.

 

Kdy se stanu vlastníkem pozemku?

Po dokončení stavby rodinného domu za předpokladu, že stavba bude provedena dle projektové dokumentace, bude dokončena a stavebník nebude mít vůči městu žádné dluhy. Poté dojde k uzavření kupní smlouvy a vkladu vlastnického práva stavebníka k pozemkům do katastru nemovitostí.

 

 

Datum vložení: 14. 5. 2018 16:43
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2018 11:01
Autor:

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)