Obsah

Nový záměr výstavby bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole prostřednictvím developera

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města na svém 03. zasedání dne 19.12.2018 schválilo záměr realizovat prostřednictvím soukromého investora (developera) výstavbu bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí na pozemcích p. č. 2288/2, 2294/14, 2299/1, 2311/1, 2311/25, 4817/1 a 4865/1, resp. jejich částí, vše v k. ú. Domažlice.

Dotčené pozemky jsou dle platného územního plánu zahrnuty do stávajících stabilizovaných ploch bydlení v bytových domech (BM) a částečně do rozvojových ploch P21 a Z9, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci a zpracováním územní studie; v zadání změny č. 1 územního plánu (která se již zpracovává) je navrhováno předmětnou část dotčených pozemků z těchto rozvojových ploch vyjmout a zahrnout ji do stávajících stabilizovaných.

V dané lokalitě bude nezbytné vybudovat novou dopravní a technickou infrastrukturu (nové místní obslužné komunikace včetně chodníků a parkovišť, prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů, veřejného osvětlení a teplovodu). Předpokládá se, že město bude vlastníkem této nové veřejné infrastruktury (a bude ji na svůj náklad provozovat) a zároveň zůstane vlastníkem veškerých pozemků tvořících veřejná prostranství, předmětem prodeje soukromému investorovi by tedy byly pouze zastavěné části pozemků, na nichž se budou nacházet jednotlivé bytové domy. Předmětem jednání by pak bylo především stanovení rozsahu nové veřejné infrastruktury, způsob její realizace a financování, a to včetně administrace veřejné zakázky. Budoucí spolupráce bude dohodnuta formou memoranda, jehož koncept je uveden v příloze tohoto článku.

Zastupitelstvo města stanovilo termín pro podání nabídek na spolupráci do 31.01.2019 a součástí nabídky bude studie zástavby s tímto obsahem:

  1. návrh uspořádání bytových domů, koncepci veřejných prostranství včetně dopravního řešení a technické infrastruktury a veřejné zeleně, případně umístění občanské vybavenosti

  2. návrh umístění a vzhledu bytových domů, jejich výšku, počet podlaží a počet bytů a návrh jejich napojení na inženýrské sítě

  3. návrh umístění obslužných komunikací, chodníků a odstavných a parkovacích stání (počet parkovacích stání bude navýšen o 30 míst pro stávající bytový dům č. p. 566, 567, 568 (Švabinského ul., Domažlice - Týnské Předměstí)

  4. návrh umístění inženýrských sítí - doplnění stokové sítě, vodovodní sítě, likvidace dešťových vod, veřejného osvětlení a tepelné sítě - teplovodu

Nabídky budou evidovány Odborem správy majetku Městského úřadu Domažlice a následně předloženy příslušným orgánům města k projednání.


Situační plánek

Koncept memoranda

 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 12. 2018
Poslední aktualizace: 27. 12. 2018 09:36
Autor: Jindřiška Deckerová