Obsah

Informace o projektu „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozd“

Typ: ostatní
Poskytovatel dotace: ROP Jihozápad
Číslo výzvy: 29
Prioritní osa: Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02865

I. etapa rozsáhlé rekonstrukce domažlického pivovaru byla zahájena v listopadu roku 2014. Městu Domažlice se na tento projekt podařilo získat finanční podporu Evropské unie, a to ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však do výše financí určených v žádosti o dotaci, tedy do 14,8 milionů korun.

Logo

„Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I – Hvozd“

Jedná se o areál bývalého pivovaru v Domažlicích – Týnské předměstí, ulice Komenského č.p. 10. Nachází se v intravilánu města Domažlice v přímé vazbě na městské centrum V jeho bezprostředním okolí se nachází supermarket Kaufland s přilehlým veřejným parkovištěm.

Jde o I. etapu celkové rekonstrukce objektu. Tato etapa zahrnuje kompletně stavebně i technologicky rekonstrukci stávajícího Hvozdu. Budou provedeny v této etapě rovněž potřebné přípojky inž. sítí a to plynová přípojka, kanalizační přípojka splaškových vod, připojení elektro silnoproud a přípojka optického kabelu Metropolitní sítě. Jedná se o rekonstrukci části stávajícího objektu bývalého pivovaru.

Návrh ctí hmotu stávajícího objektu, který se jako jediný dochoval z původního areálu pivovaru. Objekt Pivovaru se nachází na okraji Městské památkové rezervace v přímé návaznosti na ulici Komenského a při novostavbě supermarketu Kaufland. Areál se skládá z jižní třípodlažní části, střední šestipodlažní části – I. etapy- Hvozdu a západní pětipodlažní části. Střední část – hvozd propojuje jižní a západní část. Obslužná komunikace zpřístupňuje areál Kulturního centra pro pěší a automobilovou dopravu. Součástí této I. etapy projektu je i vybudování nových přípojek energií a kanalizace. Celá stavba bude realizována pouze na pozemcích určených k výstavbě a v majetku objednatele.

Vizualizace.Urbanistické a architektonické a technické řešení stavby I. etapy - Hvozdu:

Hlavním cílem projektu je navrácení budově život a původní funkci, o kterou přišla v roce 1996, kdy byl pivovar uzavřen, od té doby je objekt prázdný a chátrá.

Dům je provozně i požárně dělen na tři samostatné části, tj. věžová stavba hvozdu – I.etapa v centrální části, na kterou navazuje západní křídlo - nová sladovna a jižní křídlo - stará sladovna. Všechny tři části mají jedno podzemní podlaží, hvozd pět nadzemních podlaží, nová sladovna čtyři nadzemní podlaží a stará sladovna dvě nadzemní podlaží.

Všechna podlaží hvozdu spojuje nově navržený výtah – evakuační a původní přímé schodiště.

1.PP přechází vlivem sklonu terénu v místě nároží do Komenského ulice na úroveň parteru.

Ve hvozdu se nachází varna minipivovaru, hygienické zázemí návštěvníků i zaměstnanců, technologické zázemí s kotelnou a chlazením.

V 1.NP se v místě hvozdu nachází hlavní vstup do objektu, krytý markýzou, dále atrium s recepcí, hygienické zázemí a vertikální komunikace.

Ve 2.NP se v centrální části - hvozdu nachází otevřený prostor vertikální galerie, hygienické zázemí a vertikální komunikace.

Ve 3.NP obsahuje centrální část stejné provozy jako v 2.NP, doplněné o depozitář knihovny.

Ve 4.NP se v centrální části hvozdu nalézá opět otevřený prostor vertikální galerie,  sousední část je využita pro depozitář knihovny.

5.NP (podkroví hvozdu) je využito pro umístění VZT jednotek (strojovna VZT a serverovna).

Podrobné hmotové, dispoziční i konstrukční řešení I. etapy je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

V této I. etapě budou realizovány veškeré potřebné rozvody sítí a energií, jakož i příprava rozvodů VZT a chlazení.  Bude provedena i příprava pro vedení technologických rozvodů do minipivovaru v 1.PP západního křídla.

Návrh ctí hmotu stávajícího objektu, který se jako jediný dochoval z původního areálu pivovaru. Rovněž budou při této etapě obnoveny původní anglické dvorky. Pozemek přiléhající k této části bude upraven do konečné podoby.

Vnitřní dispozice a interiér:

Návrh v maximální míře zachovává jednotu a otevřenost všech stávajících prostor. Jednotlivé provozy na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují.

Původní konstrukce jsou přiznané v pohledu, byly odstraněny nevhodné vestavky a příčky.  Nově doplněné konstrukce jsou snadno odlišitelné od původních. V interiérech budou instalovány přemístěné fragmenty původní technologie.

Podrobné hmotové, dispoziční i konstrukční řešení je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

Rozvržení jednotlivých nových funkcí v objektu s určením prostor je následující:

Suterén (1.PP)  – hvozd                  - technické zázemí (kotelna,varna), komunikace a výtah

Přízemí (1.NP)  – hvozd                  - recepce, hygienické zázemí, komunikace a výtah,

                                                             vertikální galerie

1.Patro (2.NP)  – hvozd                   - hygienické zázemí, komunikace a výtah, vertikální

                                                             galerie

2.Patro (3.NP)  – hvozd                   - depozitář, komunikace a výtah, vertikální galerie

3.Patro (4.NP)  – hvozd                   - hygienické zázemí, depozitář, komunikace a výtah,

                                                             vertikální galerie

4.Patro (5.NP) - hvozd                     - technický prostor –strojovna VZT, serverovna a

                                                             komunikace

Komunikace včetně výtahů:           - stávající vnitřní schodiště ve hvozdu 1.PP až 5.NP

- nový výtah obsluhující úrovně 1.PP až 4.NP

Kapacitní údaje:                               - jsou uvedeny výše

 

zeleň:                                                  - bude předmětem II. a případně III. etapy

komunikace:                                      - pouze přilehlé komunikace k I. etapě

                                                             chodníky  

parking celková kapacita:                  - bude řešeno v II. a případně III. etapě prací

invalidní:                                              - 1 invalidní stání na veřejném parkovišti

 

Objekt je připojen na stávající a nové inženýrské sítě v ulici Komenského v Domažlicích.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2015
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Kristýna Bublová