Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Zápis vozidla do registru vozidel (první registrace vozidla dosud nezapsaného v registru vozidel)

Životní situace se týká vozidla, které ještě nebylo v České republice provozováno. 

Jedná se o první zápis nového vozidla nebo zápis vozidla, které již bylo zapsáno v registru jiného státu.

Základní informace:

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území ČR

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Písemnou žádost může podat vlastník silničního vozidla, popřípadě společně vlastník a osoba, která bude v registru uvedena jako provozovatel silničního vozidla. V případě zastupování na základě plné moci, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo:

- technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,

- je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,

- byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

- silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky

- provozovatel silničního vozidla má na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

 

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat

- údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,

- údaje o vlastníkovi silničního vozidla

- údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla,

- úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis žadatele; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

 

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

- doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1. technický průkaz silničního vozidla,

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

 

- doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo

- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

- zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

- potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

- dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o zápis vozidla do registru vozidel registraci vozidla na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kontakt na zdejší pracoviště:

U nemocnice 579, I. patro

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Út: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

St: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Čt: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost je třeba podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel:

- motocykl do 50 cm3: 300 Kč
- motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

 

Poplatek je splatný při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Od poplatku za zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly (800 Kč) jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

U použitého vozidla kategorie M1 a N1, které nesplňuje minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, je vybírán poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

- v případě splnění hodnot emisí EURO 2:  3 000 Kč
- v případě splnění hodnot emisí EURO 1:  5 000 Kč
- v případě nesplnění emisní hodnoty min. EURO 1:  10 000 Kč

 

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

U nových vozidel s českým technickým průkazem se zpravidla se věc vyřizuje zpravidla na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

U vozidel dovezených z jiných států nebo u vozidel bez českého technického průkazu se věc vyřizuje zpravidla do týdne, ale v komplikovanějších případech nebo podle počtu podaných žádostí se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Vyhláška č. 341/2014 Sb. o o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Zákon č. 128/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

17.08.2017