Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Vydávání cestovních dokladů

Základní informace:

CESTOVNÍ PAS se vydává pouze občanům České republiky s územní platností do všech států světa. Pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Od 1. dubna 2009 je možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který obsahuje otisky prstů. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 12 let (účinnost od 25.6.2009). Z každé ruky se pořídí otisk jednoho prstu, nejdříve z ukazováku pravé ruky. Pokud se nepodařilo dosáhnout požadované kvality, snímají se v dalším pořadí postupně otisky palce, prostředníku nebo prsteníku pravé ruky, dokud otisk nevyhoví požadavku. Obdobně se postupuje u levé ruky, přičemž malíčky se nesnímají. Občanovi, u něhož není možné pořídit otisky prstů z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, se vydá cestovní doklad se strojově čitelnými údaji s nosičem dat, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě zpracován rovněž údaj o nemožnosti pořídit otisky prstů. Pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává všem občanům s dobou platnosti na 6 měsíců. Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit.
Od 1. července 2011 je zrušeno zapisování dětí mlaších 10-ti let do cestovních dokladů rodičů. Děti, které jsou zapsány v cestovních dokladech rodičů mohou vycestovat do zahraničí s rodiči jen do 26. června 2012. Po tomto datu budou muset mít všechny děti včetně kojenců vlastní cestovní doklad s aktuální fotografií.
CESTOVNÍ PRŮKAZ - občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad. Cestovní průkaz lze vydat na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.

NÁHRADNÍ CESTOVNÍ DOKLAD EVROPSKÉ UNIE – vydává v zahraničí zastupitelský úřad jakéhokoliv státu Evropské unie, pokud tam Česká republika nemá zastoupení v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu pro návrat do České republiky.

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva.

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie je možné cestovat do zemí Evropské unie i na občanský průkaz . Občanské průkazy by neměly mít odstřižený roh z důvodu změny trvalého pobytu nebo změny údajů zapisovaných do občanského průkazu. Přestože občanský průkaz s odstřiženým rohem je podle zákona o občanských průkazech nadále platný, cizí orgány jej mohou považovat za poškozený nebo za záměrně znehodnocený.

CESTUJEME PO EVROPĚ - ČESKO V SCHENGENU
viz obr1.,obr2.

Před cestou do zahraničí
Před cestou do zahraničí by si měl každý občan zkontrolovat, zda má platný cestovní doklad. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenu bezvízovou dohodu či nikoli. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se pohybuje v jednotlivých dohodách od 1 do 6 měsíců.

 • jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od 1 do 6 měsíců).

Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států lze získat na Ministerstvu zahraničních věcí nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodlá občan cestovat.
viz obr1, obr2

Platnost cestovního dokladu skončí
 • uplynutím doby v něm vyznačené,

 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého,

pokud orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne, že
 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.

 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,

 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu

CESTOVNÍ DOKLADY

 1. Vydávání cestovních pasů a doba platnosti cestovního pasu 

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let; občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

 

 2. Lhůty pro vydání cestovního pasu

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

 • do 5 pracovních dnů.


 

  3. O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;

 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti;

 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;

 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,

 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,

 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
   

   

Městský úřad Domažlice, správní odbor

náměstí Míru 1

pracoviště U nemocnice 579

344 20 Domažlice

tel. 379 719 244, 379 719 245

úřední hodiny:

Po, St – 7,30 – 12,00 12,30 – 17,00

Út, Čt – 7,30 – 11,30 12,00 – 14,00

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.
 

4. Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,

 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
   

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.
 

Kde lze cestovní pas převzít:

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
   

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.


 

5. K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky);

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno;

 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu;

 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;

 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti;

 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

 

6. Formuláře

"Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti - proto se občan musí k němu osobně dostavit."


 

7. Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

 • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.

  Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

   

Za převzetí cestovního pasu u jiného úřadu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal.

Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                  6 000 Kč,

 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        4 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                   2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                   2 000 Kč,

 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       1 500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                       500 Kč
   

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 3 000 Kč,

 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      2 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                  1 000 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností        3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 1 000 Kč,

 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra                                                     500 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností        1 000 Kč

  

8. Sankce

Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.


 

9. Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené;

 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení;

 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;

 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.
   

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost;

 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;

 • jeho držitel podstatně změnil podobu.


 

10. Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).

 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

11. Výdej údajů z evidence cestovních dokladů

Evidence cestovních dokladů je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání cestovních dokladů, k vedení jejich evidence a poskytování údajů v případech stanovených zákonem o cestovních dokladech. Vedou po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu.

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.
 

Kdo a za jakých podmínek

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení,

 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,

 • číslo platného cestovního dokladu,

 • adresu místa trvalého pobytu,

 • rozsah požadovaných údajů.
   

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník.

Za občana mladšího 15 let podává žádost o poskytnutí údajů zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost lze podat také v elektronické podobě na formuláři, který je ke stažení zde (pdf, 90 kB). (Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.) Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

  

Poplatky a termíny

Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50 Kč.

V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…, kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.
 

Lhůty

Nejsou stanoveny.

Kde získáte bližší informace


 

12. Poučení pro držitele e-pasu

E-pas obsahuje uvnitř datové stránky čip s biometrickými údaji, který je citlivým elektronickým zařízením, a proto je nutné e-pas chránit před mechanickými, tepelnými a chemickými vlivy, které snižují životnost datové stránky.

E-pas se nesmí vystavovat:

 • extrémnímu mechanickému namáhání (ohýbání, torze, údery apod.), extrémnímu působení světla, kapalin, agresivních plynů, chemikálií, jako jsou např. změkčovače nebo extrémní vlhkosti,

 • intenzivnímu slunečnímu záření a UV radiaci. Vysoké teploty poškozují datovou stránku a silné světlo a UV záření urychlují stárnutí materiálu, ze kterého je datová stránka vyrobena.

E-pas by měl být vždy nošen ve vhodném obalu, který chrání e-pas před těmito negativními vlivy.

Pro účely pořízení kopie může držitel datovou stránku e-pasu, skenovat či kopírovat.


 

Porušováním povinnosti držitele chránit e-pas před poškozením se rozumí:

 • jakékoli použití datové stránky nebo e-pasu, které může způsobit poškození, použití jako pravítka nebo jako nástroje pro otevírání obálek, dveří nebo zásuvek apod.,

 • jakékoli skladování datové stránky nebo e-pasu v extrémně horkém nebo studeném prostředí definovaném teplotou vyšší než 60 °C a nižší než -35 °C a relativní vlhkostí vyšší než 93 %,

 • jakékoli vystavení datové stránky nebo pasu ostrým hranám, hrotům nebo objektům s drsným povrchem,

 • jakýkoli kontakt datové stránky nebo e-pasu s nápoji či jinými tekutinami, které mohou způsobit nenávratné poškození,

 • jakékoli vystavení datové stránky nebo pasu silnému mikrovlnnému nebo jinému magnetickému poli, jako je např. magnetické pole překračující hodnoty obvyklých zařízení v obchodech nebo veřejných místech. Datová stránka nebo pas nesmí být nikdy umístěna do zařízení, jako je např. pračka, mikrovlnná trouba.

   

13. Cestovní doklady k cestám do Evropské unie

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:

 • cestovní pas

 • všechny typy občanských průkazů

Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

14. Cestování na občanský průkaz mimo Evropskou unii

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru. Jedná se o tyto státy:

Albánská republika
Bosna a Hercegovina,
Černá Hora,
Gruzie,
Makedonská republika,
Moldavská republika
(akceptuje pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji),
Srbská republika
.


 

K těmto cestám lze použít všechny typy občanských průkazů:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,

 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
   

Na občanský průkaz je možno do uvedených států cestovat jak pozemními dopravními prostředky, tak letecky. Cestovat na něj mohou i občané mladší 15 let. Doporučujeme nepoužívat k cestám občanské průkazy typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.

Před využitím občanského průkazu jako cestovního dokladu pro cestování do výše uvedených zemí Ministerstvo vnitra důrazně doporučuje ověřit možnost využití konkrétního typu občanského průkazu (zejména občanského průkazu bez strojově čitelných údajů), jakož i  minimální vyžadovanou dobu zbývající do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jednotlivých shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (http://www.mzv.cz/).

 

15. Podpis držitele v občanských průkazech a cestovních dokladech

Podle ustanovení § 4a odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se podpisem občana pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení. Pro informaci uvádíme, že podpis občana v občanském průkazu neslouží jako podpisový vzor. Obdobně je podpis upraven v ustanovení § 20 odst. 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

K položce "podpis držitele" v občanských průkazech a cestovních dokladech dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že občanský průkaz lze v rámci Evropské unie používat jako cestovní doklad, je přední strana tohoto dokladu provedena v souladu s Mezinárodním standardem pro strojově čitelné doklady Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO Doc. 9303, Part 3 "Size 1 and Size 2 Machine Readable Official Travel Documents", kde je podpis držitele povinnou položkou.

Právní úprava

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
ve znění zákona č. 539/2004 Sb.
ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
ve znění zákona č. 106/2007 Sb.
ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
ve znění zákona č. 140/2008 Sb.
ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
ve znění zákona č. 197/2009 Sb.
ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
nálezu Ústavního soudu č. 384/2009 Sb.
ve znění zákona č. 197/2010 Sb.
ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
ve znění zákona č. 159/2013 Sb.
ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
ve znění zákona č. 318/2015 Sb.
ve znění zákona č. 191/2016 Sb.
ve znění zákona č. 283/2016 Sb.
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
ve znění zákon č. 195/2017 Sb.

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
ve znění vyhlášky č. 321/2015 Sb.

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb.
ve znění vyhlášky č. 206/2014 Sb.
 

Doplňující zákony a předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.07.2018