Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Vydání řidičského průkazu za průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený

Základní informace:

Po podání žádosti bude za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený řidičský průkaz vystaven náhradní doklad, který opravňuje k řízení vozidel na území ČR po dobu 30 dní. Tento doklad bude následně vyměněn za nově zhotovený řidičský průkaz.

Tento postup nelze aplikovat na případy, kdy řidičský průkaz pozbyl platnosti z důvodu nedodržení zákonné výměny, tzn.: není možné vydat náhradní doklad za již neplatný ŘP. Postup - viz. zákonná výměna řidičských průkazů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel platného řidičského řidičského oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zažádat o vydání řidičského průkazu musí žadatel osobně.
Řidičský průkaz musí žadatel převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
Při převzetí nového řidičského průkazu je žadatel povinen odevzdat vydané potvrzení o ztrátě.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Vyrobený ŘP lze však vyzvednout pouze u úřadu, kde byla podána žádost.

 

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
U nemocnice 579, I. patro
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 7:30–17:00 (polední přestávka 12:00-12:30)
Út, Čt – 7:30–14:00 (polední přestávka 11:30-12:00)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, nebo potvrzení evidence obyvatel + pas).

(Poznámka: Samostatné potvrzení o ztrátě občanského průkazu není dokladem totožnosti.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost se předem nevyplňuje  - formulář se poze podepíše - je k dispozici na odboru dopravy.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 200,- Kč, v případě žádosti v kratší lhůtě (do 5ti pracovních dnů) je správní poplatek 700,- Kč a žadatel jej uhradí při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vydání potvrzení - na počkání.
Vydání nového ŘP - do 20 dnů, resp 5 prac. dnů (viz poplatky).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.04.2020