Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Vydání řidičského průkazu - první řidičský průkaz, získání, rozšíření řidičského oprávnění

Na základě úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti a po doložení splnění dalších podmínek (věk, zdravotní způsobilost, příp. další podmínky) je žadateli uděleno řidičské oprávnění a následně vydán řidičský průkaz.

Základní informace:

Podmínky pro vydání ŘP:
- splnění podmínek odborné způsobilosti (úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny)
- platný posudek zdravotní způsobilosti
- splnění dalších podmínek (věk, příp. další podmínky)

V případě splnění výše uvedených podmínek je oděleno řidičské oprávnění a jako doklad o jeho udělení vydán řidičský průkaz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel, který splnil podmínky pro udělení řidičského oprávnění (úspěšně složil zkoušku z odborné způsobilosti pro řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zažádat o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu musí žadatel osobně.

Řidičský průkaz musí žadatel převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Při převzetí nového řidičského průkazu v případě rozšíření řidičského oprávnění je žadatel povinen odevzdat původní řidičský průkaz.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Vyzvednout vyrobený ŘP však musíte u úřadu, kde byla podána žádost.

 

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U nemocnice 579, I. patro

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Út: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

St: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Čt: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- platný doklad totožnosti (OP, pas)

- posudek o zdravotní způsobilosti,

- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny řidičského oprávnění (originál potvrzený úřadem, kde žadatel vykonal zkoušku), který nesmí být starší než 6 měsíců,

- řidičský průkaz (u rozšíření řidičského oprávnění)

(Poznámka: Potvrzení o ztrátě občanského průkazu není dokladem totožnosti.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost se předem nevypisuje - pouze se podepíše formulář, který obdržíte při podání žádosti. Podpis se digitalizuje. Fotografie se použije z evidence OP či pasů, případně budete vyfoceni na přepážce.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 200,- Kč a žadatel jej uhradí při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Od poplatku jsou osvobozeny osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 20 dnů.

Pouze v případě rozšíření řidičského oprávnění (žadatel již vlastní řidičský průkaz), je možné vydat průkaz i v kratší době, do 5-ti pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700,- Kč. (U vydávání řidičského průkazu z důvodu získání prvního řidičského oprávnění nelze požadovat toto vydání ve zkrácené lhůtě.)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.04.2020