Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Vydání občanského průkazu

Základní informace:

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY

 

1. Základní informace:

- Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i údaje v ní zapsané podle zákona o občanských průkazech.

- Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost je omezena.

- Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

- Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let , občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let.

 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)?

- o vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby).

- za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

- za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník.

 

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Občan, nebo jeho zákonný zástupce, předloží při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem :

a) k prvnímu občanskému průkazu

- rodný list

- doklad o státním občanství

- případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

b) při konci platnosti občanského průkazu

- dosavadní občanský průkaz

- případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

c) při ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu

- potvrzení o občanském průkazu

- doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

d) při změně nebo doplnění údajů

- dosavadní občanský průkaz

- doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, úmrtní list, potvrzení
o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, potvrzení o změně místa trvalého
pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, doklad o získání
akademického titulu)

e) při ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky

- rodný list

- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu

- doklad o státním občanství

- doklad o rodinném stavu

 

Občan, nebo jeho zákonný zástupce, předloží při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

- vyplněná žádost o vydání občanského průkazu

- 2 fotografie

- doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu

 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři.

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 

 

Důvod vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Platnost OP

v souvislosti s výkonem volebního práva

1 měsíc

bezprostředně po nabytí státního občanství ČR

3 měsíce

technická závada na zařízení nebo výrobní technologii trvající déle než 7 dní

6 měsíců

v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události

6 měsíců

 

4. Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnou zónou a s kontaktním elektronickým čipem?

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat - titul nebo vědecká hodnost

 

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace?

O vydání občanského průkazu lze požádat:

- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

- v případě vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání) nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít:

- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o jeho vydání

- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

- občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o jeho vydání podána nebo u Ministerstva vnitra

- upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

 

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu:

- občansý průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a skontaktním elektronickým čipem vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenoum působností, který občanuvede v žádosti.

- občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin) lze převzít pouze u Ministerstva vnitra

- občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů) lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministarstva vnitra

- vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává

- za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník

- u občanů do 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce

- při převzetí občanského průkazu si občan zadává bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti

- občan může zadat při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu; (identifikační kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele; deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu).

- bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.
 

6. Jaké jsou správní poplatky?

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

občanům starším 15 let:

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1.000,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra,pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra,pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

občanům starším 15 let:

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra - 250,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 300,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200,- Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra - 100,- Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době kratší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce - 100,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem zaprůkaz ztracený, odcizený, poškozený, zničený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100,- Kč

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100,- Kč

 

7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví občanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti nebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů

- občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vyhotoví občanovi ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti.

 

8. Povinnosti a nakládání s občanským průkazem

1. Povinnosti občana jsou uvedeny v § 14 zákona č. 328/1999 Sb.:
- s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
- ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití. V případě odcizení je možno ohlásit tuto skutečnost též policii ČR.

- požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů

- po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu uvedených v § 11 odst.1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2

- po obdržení oddacího listu, nebo dokladu o partnerství

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo

- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné

- po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera

- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

- po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména,
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo

- požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dovršil věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz

 

2. Povinnosti dalších osob § 15 zákona č. 328/1999 Sb.:

- každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo policii ČR.

- stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

 

9. Přestupky na úseku občanských průkazů jsou uvedeny v § 16a zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3

b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením
nebo zneužitím

c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1
písm d)

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití

f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu nebo potvrzení
o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tato úkony neprovede

h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů

i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení
o občanském průkazu

j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek

k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2

l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku
15 let

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu

n) prokazuje údaje občanským průkazem, u nehož ohlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu

o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu

p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně
zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

 

Za přestupek - podle písm a) a n) lze uložit pokutu do 15.000,- Kč

                   -podle písm b) až m) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč

                  - podle písm o) a p) lze uložit pokutu do100.000,- Kč.

 

10. Další informace

- S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?

a) U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:

- ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu,

- odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého,

- odevzdat občanský průkaz do úschovy po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu),

- odevzdat občanský průkaz, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky (pouze obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu).

b) Policii České republiky lze ohlásit odcizení nebo nález občanského průkazu

c) Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení
občanského průkazu, anebo jeho nález.

- Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů subjektům, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

- Poskytování údajů občanům

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat dvěma způsoby:
1. písemně : V žádosti občan uvede:

  • jméno, popřípadě jména a příjmení,

  • rodné číslo,

  • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

  • adresu místa trvalého pobytu,

  • rozsah požadovaných údajů.

 

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

2. v elektronické podobě: Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

11 .Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

12. Kde s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Domažlice

odbor správní

náměstí Míru 1

prac. U nemocnice 579

344 20 Domažlice

 

Telefony: 379 719 242, 243, 245, 246

 

Pracovní hodiny:

Pondělí a středa: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00

Úterý a čtvrtek: 07:30 – 11:30 12:00 - 14:00

 

 

 

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.07.2018