Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace:

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění a řidičského průkazu na základě žádosti.
Opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění podle úmluv o silničním provozu, a to podle vídeňské Úmluvy nebo podle ženevské Úmluvy.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

Různé země požadují různé typy MŘP (typ "Vídeň" nebo typ "Ženeva") dle ratifikace konkrétní smlouvy.

Žadatel požádá o druh MŘP, který má být úřadem vydán.

(Neoficiální informace o potřebě pro jednotlivé země získáte při podání žádosti.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel řidičského oprávnění a řidičského průkazu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zažádat o vydání řidičského průkazu a taktéž převzít zhotovený řidičský průkazu musí žadatel osobně.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

 

Sídlo pracoviště: U nemocnice 579, I. patro

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Út: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

St: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Čt: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- platný doklad totožnosti (OP, pas)

- řidičský průkaz

- 1 ks aktuální průkazové fotografie (provedení dle ČSN)

(Poznámka: Potvrzení o ztrátě občanského průkazu není dokladem totožnosti.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost je k dispozici na odboru dopravy a je možné vyplnit při jejím podání.

Ke stažení je žádost zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 50,- Kč a žadatel jej uhradí při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (na počkání).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

17.09.2019