Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Uzavření manželství - církevní sňatek

Základní informace:

Po uzavření církevní sňatku již nelze uzavřít sňatek civilní a naopak.
Oddací list vydává matrika.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Oba snoubenci osobně nebo na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

Plnoletost obou snoubenců. Pokud snoubenci nedosáhli věku 18-ti let, je třeba doložit rozhodnutí soudu o tom, že manželství může být uzavřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Osobní účast na matrice a u církve, u které bude manželství uzavřeno.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Na matrice, v jejímž obvodu bude církevní manželství uzavřeno. Neřídí se trvalým pobytem ani jednoho ze snoubenců, ale místem uzavření sňatku.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Snoubenci vyplní "Žádost o uzavření církevního sňatku" a „Dotazník k uzavření manželství“ a předloží následující doklady:

1) rodné listy
2) platné občanské průkazy
3) rozvedení předloží rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí
4) nezletilí předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
5) ovdovělí předloží úmrtní list manžela (manželky), partnera (partnerky)

Sňatek s cizincem je nutno řešit individuálně.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Žádost o uzavření církevního sňatku a dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterékoli matrice.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

- bez poplatku
- vydání civilního oddacího listu je rovněž bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Lhůta pro vydání osvědčení zpravidla do 1 týdne (ze zákona do 30ti dnů).

Oddací list vystavujeme, jakmile obdržíme veškeré potřebné doklady od církve, u které bylo manželství uzavřeno.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- - zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

není sankcionováno

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.02.2017