Obsah

« Zpět na Strom životních situací

 Trvalé označování psů

Základní informace:

 

- Povinnost chovatelů nechat trvale označit psy mikročipem, kteří dosud označeni nejsou

- Povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence

- Trvale označit psa mikročipem se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území města Domažlice (dále jen „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 90 dnů.

 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- Fyzická a právnická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa.

- Jednáte-li za jinou osobu, nutno se prokázat písemným zplnomocněním této osoby.

Postup pro řešení trvalého označení psa mikročipem:

- Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikročipem nejpozději však do 7 měsíců stáří psa.

- V případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není trvale označen je povinen jej nechat trvale označit mikročipem do 6 měsíců ode dne, kdy se stal jeho chovatelem.

- Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti vyhlášky (16.02.2017) starší 7 měsíců a který nebyl trvale označen mikročipem, trvale označit mikročipem nejpozději do 16.08.2017

- Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.

- Trvalé označení psa mikročipem provádí na žádost chovatele veterinární lékař.

- Od veterinárního lékaře, který mikročip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého označení psa vyžádá registrační kartu o označení psa mikročipem.

Lhůty pro přihlášení do evidence označených psů a jejich chovatelů:

- Chovatel psa, chovaného na území města, je povinen přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů do 30ti dnů ode dne označení psa mikročipem nebo do 30ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem již označeného psa.

- Chovatel psa, který má již trvale označeného psa mikročipem před účinností vyhlášky (16.02.2017) je rovněž povinen se do 30ti dnů ode dne účinnosti vyhlášky (16.02.2017) přihlásit do evidence označených psů a jejich chovatelů.

- O přihlášení se do evidence vydá odbor finanční chovateli potvrzení

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- registrační kartu o označení psa mikročipem

- doklad o úhradě za provedení označení psa mikročipem

- potvrzení veterináře, že psa nelze označit mikročipem

Oznamovací povinnost:

Ohlášení musí obsahovat:

- u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu

- u právnických osob název, sídlo a IČ

- jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení, evidenční číslo a typ mikročipu, jímž byl pes označen a datum označení psa mikročipem, které doloží registrační kartou

- potvrzení od veterinárního lékaře pokud nelze psa trvale označit mikročipem

- kontaktní údaje

Chovatel je rovněž povinen oznámit odboru finančnímu ukončení chovu psa na území města, popřípadě další změny v evidenci psa a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy změna nastala

Příspěvek na úhradu nákladů za trvalé označení psa:

- Chovateli psa budou městem proplaceny prokazatelné náklady za trvalé označení psa, nejvýše však ve výši 600 Kč.

Podmínky poskytnutí příspěvku:

- doklad o úhradě

- registrační karta o označení psa mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií

- název registru majitelů zvířat, kde je pes zaregistrován

Příspěvek bude poskytnut za podmínky, že chovatel nemá u odboru finančního evidován žádný nedoplatek na poplatcích nebo pokutách, splnil povinnost, nechal psa očipovat a přihlásil se do evidence označených psů a jejich chovatelů.

Správce evidence označených psů:

Příslušným správcem evidence označených psů a jejich chovatelů na území města Domažlice je odbor finanční Městského úřadu Domažlice.

Sídlo pracoviště:

náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206 , tel. 379719165

Hodiny pro veřejnost:

Po,St – 8:00-12:00 hod., 12:30-17:00 hod.

Út, Čtv – 7:00-11:30 hod., 12:00-15:15 hod.

Pá – 7:00-11:30 hod., 12:00-14:00 hod


 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o trvalém označování psů

- Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2018