Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Ohlášení živnosti volné pro české fyzické osoby

Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živností volných nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Kdo může ohlásit volnou živnost?:

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm
na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na
jejím území.

Jaké jsou podmínky provozování volné živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování
volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního
registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podá u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo
(CRM).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence
trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem
členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový výpis nebo
doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem
nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne
starší 3 měsíců). Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce je-li státním
příslušníkem členského státu Evropské unie.
• Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud
stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti
učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu
posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách
www.mpo.cz.
V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním
rejstříku.
• Státní občanství.
• Bydliště.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení.
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje
týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
• Předmět podnikání.
• Místo podnikání.
• Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku .

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti,
živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.03.2015