Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Povinnost odevzdat ŘP nebo MŘP je v případech, je-li ŘP nebo MŘP neplatný nebo držiteli bylo podmíněno, omezeno či odňato řidičské oprávnění, a v případě, že dojde k úmrtí držitele ŘP.

Základní informace:

- Odevzat ŘP je povinen držitel ŘP nebo MŘP, jehož ŘP je neplatný nebo kterému bylo podmíněno, omezeno , odňato řidičské oprávnění nebo pozbyl řidičské oprávnění z důvodu udělení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel.
- Držitel ŘP nebo MŘP je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení, odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci, a taktéž pokud rozhodnutí o udělení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel nabylo právní moci.
- V případě úmrtí držitele ŘP nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoby pověřené vyřizováním pozůstalosti zemřelého povinni odevzdat ŘP nebo MŘP .

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 

Oprávněný držitel ŘP nebo MŘP nebo pozůstalý.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 

ŘP nebo MŘP je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno, odňato řidičské oprávnění, nebo řidičské oprávnění pozbyl. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého držitele ŘP nebo MŘP.

 

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště:
U nemocnice 579, I. patro
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 7:30–16:30 (polední přestávka 12:00-12:30)
Út, Čt – 7:30–14:00 (polední přestávka 11:30-12:00)

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

Doklad totožnosti, řidičský průkaz
nebo
v případě případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění doklad totožnosti (OP), řidičský průkaz, 1 ks průkazové fotografie a vyplnit žádost pro strojové zpracování o vydání ŘP.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Při odevzdání není předepsán žádný formulář a pouze bude vystaven doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP.

V případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění žádost pro strojové zpracování o vydání ŘP - k dispozici na odboru dopravy. Žádost je možné vyplnit při jejím podání přímo na pracovišti odboru dopravy.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Bez poplatku.

Je-li vydáván nový ŘP nebo MŘP v případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění je správní - jedná se pak o změnu údajů (poplatek viz. změna údajů)

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Je-li vydáván nový ŘP v případě podmínění nebo omezení řidičského oprávněn do 20 dnů. MŘP jako o vydání nového, tu. bezodkladně, zpravidla na počkání.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.04.2020