Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Základní informace:

Poplatek platí:
- fyzická osoba přihlášená ve městě Domažlice,
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Oznamovací povinnost:

 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku veškeré změny související s poplatkovou povinností nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku, změně či zániku pobytu na území města Domažlice, vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Ohlašovací povinnost lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

 

Sazba poplatku:

 

Základní sazba poplatku činí za kalendářní rok 550 Kč.

Snížená sazba činí za kalendářní rok 400 Kč. Sníženou sazbu platí, fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší.

 

Způsob úhrady poplatku:

 

Poplatník obdrží každoročně složenku s číslem bankovního účtu a variabilním symbolem.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Domažlice, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Vždy je však nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

 

Splatnost poplatku:

 

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

 

Oznámení sdružené platby:

 

Společný zástupce může odvést poplatek za více osob (např. jeden člen domácnosti za ostatní členy domácnosti), musí však oznámit správci poplatku jména, příjmení, data narození všech osob a období, za které poplatek odvádí.
Pro oznámení je možné využít formulář „Oznámení o sdružené platbě". Oznámení musí být správci doručeno nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy:

Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci:
- fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

- fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

- fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

- fyzická osoba ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody,

- fyzická osoba hlášená k trvalému pobytu na ohlašovně,

- fyzická osoba, která se celoročně nezdržuje na území České republiky,

- fyzická osoba pobývající nepřetržitě po dobu 6 měsíců v průběhu kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních či léčebných důvodů,

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nacházející se na území města Domažlice, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinnou rekreaci a má přidělené evidenční číslo,

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům nacházející se na území města Domažlice, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice, v případě doložení, že daná stavba prokazatelně není využívána.

Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. a) a b) OZV č. 4/2019 se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).
Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem doložit.

 

Správce poplatku:

 

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 8:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
Út,Čtv - 7:00-11:30, 12:00-15:15 hod.
Pá - 7:00-11:30, 12:00-14:00 hod.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění (dále jen "OZV"),
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

31.12.2019