Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Místní poplatek z ubytovací kapacity

informace pro placení místního poplatku z ubytovací kapacity

Základní informace:

-Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
-Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla – ubytovatel.

Oznamovací povinnost:

 

-Ubytovatel je povinen správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky oznámit zahájení činnosti, která je předmětem poplatku, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit kapacitu ubytovacího zařízení. Tuto povinnost ubytovatel může splnit vyplněním karty „Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity“ u správce poplatku.
-Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti do 15 dnů ode dne jejího faktického ukončení.

 

Sazba poplatku:

 

-Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den.

 

Způsob úhrady poplatku:

 

-Ubytovatel obdrží při registraci číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro účely úhrady poplatku.
-Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně města, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Vždy je však nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

 

Splatnost poplatku:

 

-Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.
-Ve stejné lhůtě je ubytovatel povinen zaslat správci poplatku „Výkaz o počtu využitých lůžek“ v jednotlivých dnech kalendářního čtvrtletí.

 

Evidenční kniha:

 

-Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.
-Ubytovatel je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

 

Osvobození a úlevy:

 

Poplatku nepodléhá:
-ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
-ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
-ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,
-ubytovací kapacita v zařízeních, ve kterých poskytuje ubytování Město Domažlice nebo příspěvková organizace zřízená Městem Domažlice.

 

Správce poplatku:

 

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 8:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
Út,Čtv - 7:00-11:30, 12:00-15:15 hod.
Pá - 7:00-11:30, 12:00-14:00 hod.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

-Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů .
-Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2018