Obsah

« Zpět na Strom životních situací

 Dítě "zlobí" ......

Základní informace:

 Kurátor pro děti a mládež

 

Životní situace:

 

Dítě „zlobí“………………… má problémy s chováním

Dítě nerespektuje rodiče…má problémy s autoritami

Dítě je v konfliktu ve školním prostředí … šikanuje spolužáky

Dítě chodí „za školu“ …….. záškoláctví

Dítě se pere s ostatními …... má problémy se sebeovládáním

Dítě kouří, pije alkohol, užívá drogy...má problém se závislostí

Dítě krade …………………. páchá trestnou činnost

 

Dítě nerespektuje normy společnosti, rodiče …..

V případě, že se dítě dopouští závadového chování (např. záškoláctví, opakovaných kázeňských přestupků ve škole, nerespektuje rodiče, toulá se, projevuje se násilným chováním, páchá trestnou činnost, experimentuje s drogami, užívá alkohol, apod.) může se rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte obrátit na kurátora pro děti a mládež na místně příslušném úřadu.

Každý občan je oprávněn upozornit na závadné chování dítěte nebo jeho rodiče.

 

Kurátor pro děti a mládež provádí s rodiči a dítětem pohovory, zprostředkovává odbornou pomoc, je oprávněn provádět šetření v místě bydliště dítěte, navštěvovat dítě ve školském zařízení a rovněž je oprávněn zjišťovat potřebné informace o dítěti a jeho rodině. Na základě zjištěných informací vyhodnocuje situaci dítěte a plánuje, jak dítěti a rodině dál pomáhat. V případě potřeby může také spolupracovat při řešení problému s opatrovnickým soudem a dalšími institucemi.

 

Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým bydlištěm nezl. dítěte.

 

Kdo je oprávněn pomáhat či následně řešit výše uvedené situace:

 

Sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí - Kurátorky pro děti a mládež, které najdete na adrese:

Městský úřad Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

2. patro, č. dveří 320

Pavla Zedková, DiS.

e-mail: pavla.zedkova@mesto-domazlice.cz

tel. č.: 379 719 284

Bc. Veronika Sladká, DiS.

e-mail: veronika.sladka@mesto-domazlice.cz

tel. č.: 379 719 292

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

17.01.2019