Obsah

Územní plán Zahořany - úplné znění po vydání změny č.1 ÚP

Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 24. února 2021 usnesením č. 325 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Zahořany. Změna č.1 ÚP Zahořany nabyla účinnosti dne 17.03. 2021.

  Textová část - výroková část

   IA. Textová část - úplné znění po změně č.1 (215.97 kB)

Grafická část výroku

01 Výkres základního členění území (1.39 MB) M 1:5 000

02 Hlavní výkres (6.57 MB) M 1:5 000

03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (703.57 kB) M 1:5 000

   Schéma 1 - část Zahořany (177.42 kB)

   Schéma 2 - část Bořice (107.88 kB)

   Schéma 3 - část Sedlice (202.99 kB)

   Schéma 4 - část Stanětice (191.32 kB)

   Schéma 5 - část Oprechtice (222.9 kB)

   Schéma 6 -část Hříchovice (177.89 kB)

Grafická část odůvodnění

05 Koordinační výkres (1.59 MB) M 1:5 000

 

 

 

 

Územní plán Zahořany

Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 13. června 2016 schválilo a vydalo územní plán Zahořany. Územní plán Zahořany nabyl účinnosti dne 30. června 2016.

I.+II. Textová část

Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část 

I. Výroková část
A . Výkres základního členění území

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

   Schéma 01 - část Zahořany 

   Schéma 02 - část Bořice

   Schéma 03 - část Sedlice

   Schéma 04 - část Stanětice

   Schéma 05 - část Oprechtice

   Schéma 06 -část Hříchovice

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura

B3. Hlavní výkres - vodovod, kanalizace

B4. Hlavní výkres - zásobování elektrickou energií

B5. Hlavní výkres - zásobování plynem

B6. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny

C. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

 

II. Odůvodnění

IIa. Koordinační výkres

IIb. Výkres širších vztahů

IIc1. Výkres předpokládaných záborů ZPF

IIc2. Tabulka záborů ZPF