Obsah

PLATNÉ ZNĚNÍ

Územní plán Zahořany

Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 13. června 2016 schválilo a vydalo územní plán Zahořany. Územní plán Zahořany nabyl účinnosti dne 30. června 2016.

I.+II. Textová část

Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

I. Výroková část
A . Výkres základního členění území

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

   Schéma 01 - část Zahořany 

   Schéma 02 - část Bořice

   Schéma 03 - část Sedlice

   Schéma 04 - část Stanětice

   Schéma 05 - část Oprechtice

   Schéma 06 -část Hříchovice

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura

B3. Hlavní výkres - vodovod, kanalizace

B4. Hlavní výkres - zásobování elektrickou energií

B5. Hlavní výkres - zásobování plynem

B6. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny

C. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

 

II. Odůvodnění

IIa. Koordinační výkres

IIb. Výkres širších vztahů

IIc1. Výkres předpokládaných záborů ZPF

IIc2. Tabulka záborů ZPF