Obsah

Územní plán Újezd

Zastupitelstvo obce Újezd na svém zasedání dne 13. srpna 2019 schválilo a vydalo územní plán Újezd. Územní plán Újezd nabyl účinnosti dne 2. září 2019.

ÚP Újezd

T1.  Textová část (výrok a odůvodnění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

N1. Výkres základního členění

N2. Hlavní výkres

N3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

N5. Koordinační výkres

N6. Výkres širších vztahů

N7. Výkres předpokládaných záborů ZPF