Obsah

Územní plán Újezd - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Újezd - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP: 25.03.2019 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V ÚJEZDU.

NÁVRH územního plánu Újezd:

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

T1.  Textová část

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

N1. Výkres základního členění

N2. Hlavní výkres

N3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

N5. Koordinační výkres

N6. Výkres širších vztahů (součástí textové části)

N7. Výkres předpokládaných záborů ZPF