Obsah

Územní plán Trhanov

Zastupitelstvo obce Trhanov na svém zasedání dne 21.3. 2013 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Trhanov. Územní plán Trhanov nabyl účinnosti dne 17.7. 2014.

Textová část

T1. Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

Výroková část
A1 . Výkres základního členění

A2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce krajiny

A3. Koncepce veřejné infrastruktury - dopravní infrastruktura

A4. Koncepce veřejné infrastruktury - technická infrastruktura

A5. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

Odůvodnění

B1. Výkres širších vztahů

B2. Koordinační výkres

B3. Výkres předpokládaných záborů ZPF

B3a. Tabulky záborů ZPF