Obsah

Územní studie VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ obce Postřekov

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii (ÚS) jako územně plánovací podklad. ÚS se pořídila z vlastního podnětu obce Postřekov (není uloženo platným územním plánem (ÚPN-SÚ) Postřekov.

Možnost využití územní studie od:  17.01. 2020

A. Textová část

A. Textová část

B. Grafická část

B1. Širší vztahy

B2. Ortofoto mapa- vymezení řešeného území

B3. Výkres problémů

B4. Hlavní výkres

B5. Výkres dopravní infrastruktury

B6. Výkres technické infrastruktury

B7. Řešení centrálního prostoru, návsi

C. Dokladová část

D. Grafická příloha k textové části (vizualizace řešených ploch, řezy územím, mobiliář, povrchy, příklady osázení dřevinami, řešení profilu hlavní ulice). 

 

 

 

Zadání ÚS veřejných prostranství obce Postřekov

- Schválené zadání ÚS veřejného prostranství