Obsah

Územní plán Postřekov - NÁVRH pro společné jednání s dotčenými orgány

Návrh územního plánu (ÚP) Postřekov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

- Oznámení o konání společného jednání o návrhu ÚP Postřekov.

Den a místo konání: Pondělí 29.6. 2020 od 10.00hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích, nám.Míru 1 (č.dv. 406) 

Textová část

A1. Textová část - výrok

A2. Textová část - odůvodnění

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

 

ZADÁNÍ územního plánu Postřekov

0. Oznámení o projednávání zadání ÚP Postřekov

1.Návrh zadání územního plánu Postřekov - text (květen 2016)

2. Schéma záměrů pro zadání územního plánu Postřekov (květen 2016)

3. Schéma se zobrazením celého řešeného území k.ú. Postřekov