Obsah

Územní studie PAŘEZOV "Obytná zóna severovýchod"

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii z vlasního podnětu obce Pařezov. Územní studie byla zpracována jako územně plánovací podklad. Podmínka zpracování územní studie je uložena v platném ÚP Pařezov.

Možnost využití územní studie od:  9.11. 2020

Studie byla zapsána do evidence územně plánovací činnosti (iLAS)

1. ÚS PAŘEZOV - Obytná zóna severovýchod