Obsah

Územní plán PAŘEZOV

Zastupitelstvo obce Pařezov na svém zasedání dne 23.6. 2016 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Pařezov. Územní plán Pařezov nabyl účinnosti dne 15.7. 2016.

Textová část 

0. Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS, VPO a asanací)

Odůvodnění

4. Výkres širších vztahů

5. Koordinační výkres  

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF