Obsah

Územní plán Nevolice - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Nevolice na svém zasedání dne ............. schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Nevolice, která nabyla účinnosti dne XX.YY. 2022.

Textová část 

- Úplné znění po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

a)  Výkres základního členění

b) Hlavní výkres

c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

e)  Kordinační výkres

f)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Územní plán Nevolice

Územní plán (ÚP) NEVOLICE
Nabytí účinnosti: 17.10. 2014