Obsah

Územní plán Mutěnín - NÁVRH KE SPOLEČNÉMU PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY (únor 2019)

Návrh územního plánu (ÚP) Mutěnín - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

NÁVRH územního plánu Mutěnín:

TEXTOVÁ ČÁST:

Výroková část

Odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb, opatření a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

Územní plán Mutěnín - schválené zadání

1. Zadání územního plánu Mutěnín

2. Schéma záměrů pro zadání územního plánu Mutěnín