Obsah

Územní plán Mrákov

Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 14. března 2019 schválilo a vydalo územní plán Mrákov. Územní plán Mrákov nabyl účinnosti dne 4.dubna 2019.

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část a odůvodění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura

B3. Hlavní výkres - vodovod, knalizace, energetia, plyn

C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Koordinační výkres

OB. Výkres širších vztahů

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF

OC1. Tabulka č.1 - Bilance odnětí půdy ZPF