Obsah

Územní plán Mrákov - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Mrákov - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP MRÁKOV: 27.08.2018 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ V MRÁKOVĚ.

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část a odůvodění)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění

B1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

B2. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura

B3. Hlavní výkres - vodovod, knalizace, energetia, plyn

C. Hlavní výkres - zásobování energií, plynem

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Koordinační výkres

OB. Výkres širších vztahů

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF

OC1. Tabulka č.1 - Bilance odnětí půdy ZPF