Obsah

Územní plán Luženičky

Zastupitelstvo obce Luženičky na svém zasedání dne 30.6. 2016 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Luženičky. Územní plán Luženičky nabyl účinnosti dne 18.7. 2016.

Textová část

T1. Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF