Obsah

Právní stav po změně č.1 územního plánu Hora Svatého Václava

Právní stav (PS) byl vydán po změně č.1 ÚP Hora Svatého Václava, která nabyla účinnosti dne 7.4. 2016. 

PS a. Výkres základního členění území 

PS b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  

PS b2. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury 

PS c.  Výkres veřejně prospěšných staveb 

 

Změna č.1 územního plánu Hora Svatého Václava

Zastupitelstvo obce Hora Svatého Václava na svém zasedání dne 16.3. 2016 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Hora Svatého Václava, která nabyla účinnosti dne 7. dubna 2016.

Textová část 

Textová část změny č.1 (vč. Odůvodnění, srovnávacího textu a právního stavu po změně č.1)

Grafická část

A. Výroková část
a. Výkres základního členění - změna č.1

b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepceuspořádání krajiny - změna č.1

b2. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - změna č.1

c. Výkres veřejně prospěšných staveb - změna č.1

B. Odůvodnění

b. Koordinační výkres - změna č.1

c. Výkres předpokládaných záborů ZPF - změna č.1