Obsah

Územní plán Hora Svatého Václava - úplné znění po  změně č.1

Úplné znění po změně č.1 ÚP Hora Svatého Václava nabylo účinnosti dne 7.4. 2016. 

PS a. Výkres základního členění území 

PS b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  

PS b2. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury 

PS c.  Výkres veřejně prospěšných staveb 

 

Změna č.1 územního plánu Hora Svatého Václava

Zastupitelstvo obce Hora Svatého Václava na svém zasedání dne 16.3. 2016 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Hora Svatého Václava, která nabyla účinnosti dne 7. dubna 2016.

Textová část 

Textová část změny č.1 (vč. Odůvodnění, srovnávacího textu a právního stavu po změně č.1)

Grafická část

A. Výroková část
a. Výkres základního členění - změna č.1

b1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepceuspořádání krajiny - změna č.1

b2. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - změna č.1

c. Výkres veřejně prospěšných staveb - změna č.1

B. Odůvodnění

b. Koordinační výkres - změna č.1

c. Výkres předpokládaných záborů ZPF - změna č.1