Obsah

Změna č.1 územního plánu Draženov

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část + odůvodění změny č.1, souhrnný text s vyznačením změn)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění    M 1:10 000

2. Hlavní výkres    M 1:5 000

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

5. Koordinační výkres                M 1: 5000
6. Výkres předpokládaných záborů ZPF    M1:10 000