Obsah

Úplné znění po změně č.1 územního plánu Draženov

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Draženov nabylo účinnosti dne 20.2. 2018. 

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01 Základní členění území   M 1:10 000

02 Hlavní výkres   M 1:10 000

03 Výkres VPS, asanací a opatření   M 1:10 000

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

05 Koordinační výkres   M 1:10 000

 

Změna č.1 územního plánu Draženov

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část + odůvodění změny č.1, souhrnný text s vyznačením změn)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění    M 1:10 000

2. Hlavní výkres    M 1:5 000

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

5. Koordinační výkres                M 1: 5000
6. Výkres předpokládaných záborů ZPF    M1:10 000