Obsah

Územní plán Draženov - úplné znění po změně č.1

Úplné znění (ÚZ) po vydání změny č. 1ÚP Draženov nabylo účinnosti dne 20.2. 2018. 

TEXTOVÁ ČÁST

0. Textová část (výroková část)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

01 Základní členění území   M 1:10 000

02 Hlavní výkres   M 1:10 000

03 Výkres VPS, asanací a opatření   M 1:10 000

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

05 Koordinační výkres   M 1:10 000

 

 

 

Územní plán Draženov

Zastupitelstvo obce Draženov na svém zasedání dne 29. dubna 2015 schválilo a vydalo územní plán Draženov. Územní plán Draženov nabyl účinnosti dne 20. května 2015.

Grafická část ÚP - výrok

1. Výkres základního členění
2. Hlavní výkres
3. Výkres VPS, VPO a asanací

Grafická část ÚP - odůvodnění

4. Výkres širších vztahů
5. Koordinační výkres
6. Výkres předpoládaných záborů ZPF

 

 

 

Změna č.2 územního plánu Draženov

DATUM A HODINA KONÁNÍ VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽENOV:

16.06.2021 od 15:00 hodin v budově kultruního domu Draženov č.p.48

Textová část:

Textová část

Grafická část:

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS, VPO a asanací

Koordinační výkres

Zábor ZPF