Obsah

Územní studie Drahotín

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území.

Možnost využití územní studie od:  23.9. 2019 

 

Textová část

Výkresová část