Obsah

Územní plán Drahotín - NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SE KONÁ DNE 26.6.2019 OD 15:00 V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V DRAHOTÍNĚ

Návrh územního plánu (ÚP) Drahotín - projednání návrhu dle §52 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

NÁVRH územního plánu Drahotín:

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

Textová část

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

Návrh zadání územního plánu Drahotín

1. Návrh zadání územního plánu Drahotín (červenec 2017)

2. Schéma záměrů pro návrh zadání územního plánu Drahotín (červenec 2017)

 

Územní studie Drahotín

Územní studie slouží jako podklad pro pořizovaný územní plán Drahotín. Po vydání územního plánu Drahotín se územní studie stane podkladem pro rozhodování v území.

 

Textová část

Výkresová část