Obsah

Územní plán Drahotín

Zastupitelstvo obce Drahotín vydalo na svém veřejném zasedání územní plán Drahotín, který nabyl účinnosti dne 16.9.2019.

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

Textová část

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF