Obsah

Změna č.1 územního plánu Domažlice - NÁVRH K VYDÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA

Zastupitelstvo města Domažlice na svém .... zasedání dne ................ 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Domažlice. Změna č.1 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne ........... 2020.

 

Textová část (stav k 3.6. 2020)

I, II, III. Textová část změny č.1, Odůvodnění změny č.1, Srovnávací text

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření

Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6A. Výkres předpokládaných záborů ZPF -1

6B. Výkres předpokládaných záborů ZPF -2

 

 

 

ZADÁNÍ změny č.1 ÚP Domažlice bylo schválené usnesením Zastupitelstva města Domažlice č. 1622 ze dne 18.10.2017.