Obsah

Změna č.1 územního plánu Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 22. zasedání dne 24. června 2020 usnesením č. 649 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Domažlice.

Změna č.1 územního plánu Domažlice nabyla účinnosti dne 15. 7. 2020.

 

Textová část

IA, IIA: Textová část + odůvodnění změny č.1

Grafická část

Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření

Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6A. Výkres předpokládaných záborů ZPF -1

6B. Výkres předpokládaných záborů ZPF -2

 

 

 

ZADÁNÍ změny č.1 ÚP Domažlice bylo schválené usnesením Zastupitelstva města Domažlice č. 1622 ze dne 18.10.2017.