Obsah

Územní studie VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Domažlice

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii z vlasního podnětu města Domažlice. Územní studie byla zpracována jako územně plánovací podklad. Pro část řešených lokalit je uložena podmínka zpracování území studie platným ÚP Domažlice.

Možnost využití územní studie od:  29.8. 2019 

 

Územní studie VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Domažlice: 

0. Textová část ÚS Veřejných prostranství

1a. Hlavní výkres - lokalita 1

1b. HLavní výkres - lokalita 2, 4

1c. Hlavní výkres - lokalita 3, 5

1d. Hlavní výkres - lokalita 6

2a. Výkres zeleně - lokalita 5

2b. Výkres zeleně - lokalita 6 

3a. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 1

3b. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 2, 4

3c. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 3, 5

3d. Výkres dopravní a technické infrastruktury - lokalita 6

4. Řezy (pro jednotlivé lokality 1-4 vloženy do výkresů č.3) 

5. Doplňujíící výkresy, schémata - skici prostorového uspořádání (str.22 textové části 0)

5.1. Schéma obslužné komunikace

5.2. Schéma obytné ulice

5.3. Kozinovo náměstí

5.4. R rekreační areál "U Tří vrb"

5.5. Lesopark inline dráha

5.6. Lesopark - rozhledna "Kůrovcová věž"

5.7. Prvky drobné architektury