Obsah

Územní plán DOMAŽLICE

Zastupitelstvo města Domažlice na svém 23. zasedání dne 19.10. 2016 usnesením č. 1184 schválilo a vydalo územní plán (ÚP) Domažlice.

Územní plán Domažlice nabyl účinnosti dne 7.11. 2016.

Textová část

IA+IIA. Textová část (včetně odůvodnění)

Grafická část

IB. Výroková část
1 . Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

IIB. Odůvodnění

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF