Obsah

Územní plán Chodská Lhota

Zastupitelstvo obce Chodská Lhota na svém zasedání dne 15. záři 2017 schválilo a vydalo územní plán Chodská Lhota. Územní plán Chodská Lhota nabyl účinnosti dne 5.října 2017.

Textová část

0. Textová část a odůvodnění ÚP Chodská Lhota

Grafická část

Výroková část

1.  Výkres základního členění území

2.  Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření  

Odůvodnění

4.  Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu