Obsah

Změna č.1 územního plánu Chocomyšl - NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ (zkráceným postupem)

Návrh změny č.1 územního plánu (ÚP) Domažlice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

Opakované veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Chocomyšl se bude konat 15.6.2020 v 15:30 v zasedací místnosti  obecního úřadu v Chocomyšli.

Návrh změny č.1 ÚP Chocomyšl 

Měněné části:  1. Rozšíření rozvojové plochy občanského vybavení Z1.R01-OV (střelnice) o 550 m2 na celkovou rozlohu 0,16ha.  2. Vypuštění veřejně prospěšné stavby VPS 05 - vodní zdroj (na pozemcích parc.č. 671 a 669 v k.ú. Chocomyšl). 3. Ostatní úpravy jsou vyznačeny v textové části (v textu žlutě).

VÝROK

0. Textová část (výrok, odůvodnění, souhrnný text)

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ:

5. Koordinační výkres

6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Chocomyšl + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2011- 2019

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Chocomyšl, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Chocomyšl.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Chocomyšl 2011-2019 + Zadání změny č.1 ÚP

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Chocomyšl