Obsah

Změna č.1 územního plánu Chocomyšl

Zastupitelstvo obce Chocomyšl na svém zasedání dne 29.9. 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Chocomyšl, která nabyla účinnosti dne 23. 10. 2020.

TEXTOVÁ ČÁST (Výroková část a odůvodnění změny č.1):

0. Textová část (výrok, odůvodnění, souhrnný text)

GRAFICKÁ ČÁST:

Výrok

01. Výkres základního členění

02. Hlavní výkres

03. Výkres veřejně prospšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění

05. Koordinační výkres

06. Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

 

 

Zpráva o ulatňování územního plánu Chocomyšl + zadání změny č.1 ÚP

Posuzované období 2011- 2019

- zpráva současně nahrazuje projednání zadání změny č.1 ÚP Chocomyšl, který bude řešit vymezené záměry ve správní území obce Chocomyšl.

A. Zpráva o uplatňování územního plánu Chocomyšl 2011-2019 + Zadání změny č.1 ÚP

B. Schéma ke zprávě o uplatňování územního plánu Chocomyšl