Obsah

Územní plán Chocomyšl - úplné znění po změně č.1

Zastupitelstvo obce Chocomyšl na svém zasedání dne 29.9. 2020 schválilo a vydalo změnu č.1 územního plánu Chocomyšl, která nabyla účinnosti dne 23. 10. 2020.

Textová část 

- Úplné znění po změně č.1 (Výroková část ÚP)

Grafická část

01 Výkres základního členění  (M 1:5 000)

02 Hlavní výkres   (M 1:5 000)

03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (M 1:5 000)

05 Kordinační výkres   (M 1:5 000)

 

 

 

Územní plán Chocomyšl

Zastupitelstvo obce Chocomyšl vydalo územní plán Chocomyšl, který nabyl účinnosti dne         19. října 2011.