Obsah

Územní studie ČESKÁ KUBICE - DOLNÍ FOLMAVA

NÁVRH ÚS K PROJEDNÁNÍ

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii z vlasního podnětu obce Česká Kubice. Podmínka zpracování územní studie je uložena v platném ÚP Česká Kubice.

Možnost využití územní studie od:  XX.YY. 20ZZ (po zapsání do evidence iLAS)

Návrh územní studie k projednání:

0. Textová část  (Aktualizace 7.12. 2020)

1. Výkres širších vztahů

2. Výkres parclace území

3. Výkres dopravní infrastruktury

4. Výkres technické infrastruktury

5. Výkres regulačních prvků

6. Řešení lokality bytových domů č.12

Dokladová část (již získaná sdělení):

Cetin

ČEZ Distribuce, ČEZ Telco Pro Service, ČEZ ICT